ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ ให้ 4 ข้าราชการตุลาการ พ้นจากตำแหน่ง

วันนี้ (20 ก.ค.2564) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการ จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. นางสาวสุจิตรา พัฒนภักดี ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่ง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

2. นางสาวสุรัสวดี เจียมสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

3. นายธวัฒน์ชัย สุดใจศิริบูล ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563

4. นายศักดา วะสมบัติ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564


โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการ ทั้ง 4 ราย พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เอกสิทธิ์ ชูวารี

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ตุลาการ  ออกประกาศ  ราชกิจจานุเบกษา  ข้าราชการ 

ติดตามข่าวอื่นๆ