Kick off ตรวจโควิดฟรี! วันแรกราบรื่น ผู้ประกันตน กลุ่มเสี่ยง ให้ความสนใจ

   กระทรวงแรงงาน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเปิดให้ผู้ประกันตน กลุ่มเสี่ยง ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับการตรวจหา เชื้อโควิด-19 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อจองคิวก่อนเข้ารับบริการ ทาง https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.phpโดยในวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 เป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้มาใช้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19

ในการดำเนินโครงการฯ นี้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารของสำนักงาน ประกันสังคมได้ติดตามการให้บริการตรวจโควิด-19 เชิงรุก เพื่อผู้ประกันตน โดยนําปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานมาวิเคราะห์ และจัดหาแนวทางปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการยิ่งขึ้นทั้งนี้ หากผู้ประกันตนรายใดตรวจพบเชื้อโควิด-19 จะต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย ในสังกัดสำนักงานประกันสังคม โดยจะได้รับการรักษาฟรี ณ โรงพยาบาลเครือข่ายในสังกัดสำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 81 แห่ง และมีความพร้อมในการรองรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที #SSONEWS2021 #ประกันสังคม


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ดลวรรธน์ โพธิชาธาร

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : โควิด-19  โควิด19  กระทรวงเเรงงาน  ไทยญี่ปุ่น-ดินเเดง  สำนักงานประกันสังคม  กระทรวงมหาดไทย  ผู้ประกันตน  ประกันสังคม 

ติดตามข่าวอื่นๆ