ราชกิจจาฯประกาศ ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร จาก 600 เป็น 800 บังคับใช้แล้วตั้งแต่ 1 ม.ค. 64

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงแรงงาน ปรับเพิ่มการจ่าย เงินสงเคราะห์บุตร จาก 600 บาท เป็น 800 บาท/เดือน มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 ระบุรายละเอียดดังนี้

 

กฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรหนึ่งและมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป


ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตราแปดร้อยบาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน"

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

นอกจากนี้ยังมีประกาศจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับกรณีการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็นเดือนละ 800 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา และ สำนักงานประกันสังคม

                                              >>Lazada มอบดีลช๊อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : เงินสงเคราะห์บุตร  ราชกิจจานุเบกษา  ประกันสังคม 

ติดตามข่าวอื่นๆ