ราชกิจจาฯประกาศ รายชื่อประธานและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศชื่อประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย  นายคำรณ โกมลศุภกิจ , นายกิตติ บุศยพลากร และ พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศชื่อประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร

ด้วยในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ประชุมได้ลงมติเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานคร และรองประธานสภากรุงเทพมหานคร แทนประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานครเดิมซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครบกำหนดตามวาระสองปี
 


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และข้อ 9 แห่งข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครในวันดังกล่าว จึงขอประกาศชื่อประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ผู้ได้รับเลือก ดังนี้

1. นายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็น ประธานสภากรุงเทพมหานคร
2. นายกิตติ บุศยพลากร เป็น รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง
3. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เป็น รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 

 

อ่านต้นฉบับราชกิจจานุเบกษา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/258/T_0001.PDF

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

Lazada ลดแหลก แจกกระจาย ถูกสุดในรอบปี!11.11 ฟรีจัดส่ง ลดสูงสุด 90%

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ประธานสภา  กระทรวงมหาดไทย  ราชกิจจานุเบกษา  กรุงเทพมหานคร 

ติดตามข่าวอื่นๆ