ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯถวายผ้าพระกฐิน วัดหนองป่าพง ถือเป็นครั้งแรกในภาคอีสาน

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 15.28 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน   ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี  นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมคณะข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  พลโท ธเนศ  วงศ์ชะอุ่ม  แม่ทัพภาคที่ 2 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายการเคารพ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ    เมื่อทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ เสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหนองป่าพง  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
 


เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นอุโบสถ  ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต  ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานอุโบสถ  ทรงกราบ  จากนั้น  ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร  ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน  ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม   ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมายังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว       

 


เสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน  ทรงหลั่งทักษิโณทก  พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา  ถวายอดิเรก  จากนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ  ทรงสนทนาธรรมกับพระราชภาวนาวิกรม  เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง  ทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จออกจากอุโบสถ  ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร  เสด็จเข้าพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร  พระภิกษุสงฆ์ศิษยานุศิษย์พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) จากทั่วโลก  จำนวน  500 รูป เจริญชัยมงคลคาถา   

 

 

 


 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี   ทรงวางพวงมาลัย  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะรูปเหมือนและพระอัฐิธาตุ  พระโพธิญาณเถร  (หลวงปู่ชา สุภัทโท)  ทรงกราบ  ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ 5 รูป  ทรงสนทนาธรรมกับพระสงฆ์เถร  

 

แล้วเสด็จออกจากพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร  ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร  ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม  และทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร ด้วยความสนพระราชหฤทัย เสร็จแล้ว  ทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้เป็นที่ระลึก    

โดยการเสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดหนองป่าพง ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของภาคอีสาน   รวมถึงยังถือเป็นประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี และแผ่นดินที่ราบสูงภาคอีสาน ในวโรกาสที่พระเจ้าแผ่นดิน เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดที่มิใช่วัดหลวง

 

 

 

 

 

ต่อจากนั้น  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน  หน่วยแพทย์มูลนิธิกาญจนบารมี และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่  ประกอบด้วย ตรวจโรคทั่วไป  ตรวจด้วยเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ตรวจอัลตราซาวด์ ตรวจภาพจอประสาทตา และบริการด้านทันตกรรมด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน การตรวจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด -19 ด้วยรถตรวจเชื้อชีวนิรภัย พระราชทาน

 


โดยมีราษฎรมารับการตรวจรักษา จำนวน 1,143 คน ส่วนโรคที่พบมากได้แก่ โรคตา โรคกล้ามเนื้ออักเสบ  โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคระบบประสาท  และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 10 คน ที่ป่วยด้วยโรคเนื้องอกหลอดเลือด  โรคลำไส้ใหญ่ไม่มีปมประสาทแต่กำเนิด  โรคลำไส้เล็กส่วนปลายตีบตัน  โรคมะเร็ง  และอื่น ๆ  ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยถึงอาการเจ็บป่วย ด้วยทรงห่วงใย  พร้อมทั้งพระราชทานยาชุดพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย  

 


เสร็จแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) มาจัดแสดง  

 

จากนั้นทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร  โดยการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง    

 

และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์ อำเภอบุณฑริก และโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนและจากสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ ที่ดำเนินงานสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ในการส่งเสริมศิลปาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียง 

 

 

 

 


ทั้งนี้ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน  มีประชาชนจำนวนมากรอเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ และโบกธงขาติไทย   ธงพระปรมาภิไธย และธงพระนามาภิไธยตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน  พร้อมมีรายงานว่าช่วงหนึ่งทั้งสองพระองค์ ได้เสด็จฯเยี่ยมและมีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างใกล้ชิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพ : เพจเฟซบุ๊ค  กรมประชาสัมพันธ์ 


#

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : วัดหนองป่าพง  พระราชินี  ในหลวง 

ติดตามข่าวอื่นๆ