ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ท่านผู้หญิงม.ร.ว.ศรี เป็นคนไร้ความสามารถ

วันที่ 23 ต.ค.2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเรื่อง ศาลมีคําสั่งให้ ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์ศรี ลิมปิชาติ เป็นคนไร้ความสามารถ และ ให้อยู่ในความอนุบาลของ นายพจกร ลิมปิชาติ ผู้ร้องคดีแพ่งหมายเลขดําที่ ยชพ 19/2563 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ 773/2563

ด้วย นายพจกร ลิมปิชาติ ผู้ร้อง ยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์ศรี ลิมปิชาติ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้องศาลไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว เห็นว่า

ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์ศรี ลิมปิชาติ ป่วยเป็นโรคความจําเสื่อม อัลไซเมอร์ ไม่สามารถจําบุคคลหรือสถานที่ได้ ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันหรือช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่สามารถทํานิติกรรมต่าง ๆ ได้ สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้


ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์ศรี ลิมปิชาติ เป็นคนไร้ความสามารถ ต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 และเห็นสมควรตั้งผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรเป็นผู้อนุบาลตามคําร้องจึงมีคําสั่งว่า ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์ศรี ลิมปิชาติ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของนายพจกร ลิมปิชาติ ผู้ร้องประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เนตรดาว มโนธรรมกิจ ผู้พิพากษา

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ