ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ การบินไทย

วันนี้ (04/10/2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการ และตั้งผู้ทำแผน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ ความว่า

ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ลูกหนี้และตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัดร่วมกับ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายบุญทักษ์ หวังเจริญ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้ทำแผน

เพราะฉะนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนเป็นต้นไป อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลตกแก่ผู้ทำแผน ตามมาตรา 90/25 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483


อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในคดีนี้ ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรอกรายละเอียดคำขอรับชำระหนี้และแนบพยานหลักฐานประกอบคำขอรับชำระหนี้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th หรือ QR Code หรือยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามแบบพิมพ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th หรือ QR Code ท้ายประกาศนี้พร้อมสำเนาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้กรมบังคับคดีเลขที่ 189/1 อาคาร 25 ปี ชั้น 1 ถนนบางขุนนนท์แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ หรือบริษัท การบินไทยจ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โถงอาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในกำหนดเวลา 1 เดือน นับแต่วันโฆษณานี้ ตามมาตรา 90/26 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้กำหนดวันโฆษณาลงในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เอกสิทธิ์ ชูวารี

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ราชกิจจานุเบกษา  การบินไทย 

ติดตามข่าวอื่นๆ