บิ๊กแดง ร่วมพิธีอำลา ส่งมอบตำแหน่งผบ.ทบ. บิ๊กบี้ ลั่นยกระดับพัฒนากองทัพ ยืนหยัดค้ำจุนประเทศชาติและราชบัลลังก์

พล.อ. อภิรัชต์  คงสมพงษ์  ผู้บัญชาการทหารบก ผบ.ทบ.   ร่วมพิธีส่งมอบหน้าที่ และอำนาจการบังคับบัญชา  ในตำแหน่ง ผบ.ทบ. ให้ พล.อ.  ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ณ บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์ ทบ.เฉลิมพระเกียรติ   พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับ พล.อ. ณรงค์พันธ์  ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯให้รับตำแหน่งอันสำคัญยิ่งของกองทัพบก

ทั้งนี้ พล.อ.อภิรัชต์  ได้กล่าวความตอนหนึ่งว่า  "การปฎิบัติหน้าที่ตลอดชีวิตรับราชการในกองทัพ  ผมรู้สึกเป็นเกียรติ  และภาคภูมิใจยิ่งที่ได้มีโอกาสสำคัญ   ในการทำหน้าที่ทหารของชาติ พิทักษ์รักษา  ความมั่นคง ให้กับชาติบ้านเมือง  ตลอดชนการปฏิบัติภารกิจ  ปกป้องค้ำชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างสันติสุขให้แก่ประชาชน 

"ขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก  ผมมีความมุ่งหวังให้กองทัพบกดำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี   ในการเป็นสถาบันที่เป็นรากฐาน  ด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  ด้วยการพัฒนากองทัพบกทุกด้าน และปฏิรูปให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ของบริบทในด้านต่างๆ สถานการณ์ ยุคสมัย และเทคโนโลยี โดยมุ่งผลสำเร็จของภารกิจเป็นสำคัญ

รวมทั้งดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว  อย่างเต็มที่ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่มีความเข้มแข็ง  สง่างาม  และสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส    เชื่อมั่นว่าทุกท่านจะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพัฒนากองทัพบก   ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีศักยภาพพร้อมทำหน้าที่รักษาความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประเทศชาติตลอดไป"


ขณะเดียวกัน พล.อ.อภิรัชต์  ยังกล่าวชื่นชม  พล.อ.ณรงค์พันธ์  ว่า  ส่วนตัวมีความเชื่อมั่นในความรู้  ความสามารถ จิตวิญญาณความเป็นทหารของ  พล.อ. ณรงค์พันธ์ และอุดมการณ์ ในการปฏิบัติภารกิจ ที่ยึดถือผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญ  พร้อมสามารถรับผิดชอบภาระหน้าที่  ในฐานะผู้บัญชาการทหารบก ได้เป็นอย่างดียิ่ง  และจะนำพากองทัพบกให้ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคงเป็นปึกแผ่นต่อไป 

 


ทางด้าน พล.อ. ณรงค์พันธ์  กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ผม ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอน้อมรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบเป็นอย่างยิ่ง 


ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจวบจนดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุด ของกองทัพบกนั้น พล.อ. อภิรัชต์ แสดงให้เห็นถึงการเป็นทหารอาชีพ ที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ ทุ่มเท เสียสละ ในการทำหน้าที่ เพื่อส่วนรวมอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมีความจงรักภักดีอย่างมั่นคงในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้วางรากฐานให้กองทัพบก ภายใต้การบังคับบัญชาของท่านของ พลเอก อภิรัชต์  มีความแข็งแกร่ง มีศักยภาพ 

 

โดยเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถของกำลังพลกองทัพบกทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังพลต้นน้ำ พัฒนาหลักสูตรการศึกษา ระบบการปฏิบัติงานในทุกมิติให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานสากลนำไปสู่การเป็น Smart Soldier Strong Army ที่มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพร้อมรบ สามารถรองรับภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

 

พร้อมกันนี้จะให้ความสำคัญในการเอาใจใส่ดูแลสวัสดิการ และปัญหาความเดือดร้อนของกำลังพล โดยเปิดช่องติดต่อสื่อสารสายตรง เพื่อช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ของกำลังพล 


ตลอดจนกำหนดมาตรการให้หน่วยและกำลังพลพร้อมรับมือวิกฤติการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 อย่างเข้มแข็ง และสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติอย่างต่อเนื่อง ความมุ่งมั่นตั้งใจและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ พล.อ.  อภิรัชต์ ได้สร้างคุณประโยชน์แก่กองทัพบกและส่วนรวมเป็นเอนกประการ 

 

"ผมและกำลังพลกองทัพบกทุกนายจะจดจำและยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  และขอยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าจะสานต่อภาระหน้าที่ นโยบายและอุดมการณ์การทำงานของ พล.อ.อภิรัชต์ อย่างเต็มความสามารถ จะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด  และพร้อมนำพากำลังพลในกองทัพบกปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานของความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ดูแลรักษาและพัฒนากองทัพบกให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถยืนหยัดเป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงที่ค้ำจุนประเทศชาติและราชบัลลังก์อย่างยั่งยืนตลอดไป"

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
กองบรรณาธิการข่าว

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ผบทบ.  บิ๊กแดง 

ติดตามข่าวอื่นๆ