ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศตั้ง นพ.เกียรติภูมิ เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มีรายงาน วันที่ 24 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระบุ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


 

ประวัติของ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต เกิดวันที่ 13 ก.พ. 2505 เป็นแพทย์ด้านจิตเวช จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2529 วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ รพ.สมเด็จเจ้าพระยา กรมการแพทย์ ปี 2533 ได้รับอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน ปี 2547 จบรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2533 จบ Mental Health Policy and Planning มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี 2538

นอกจากนี้ ยังจบหลักสูตรการบริหารรพ. คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2540 จบนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ปี 2546 จบหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่น 46 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ปี 2548 จบนักบริหารระดับสูงผู้บริหารการสาธารณสุข (นบส 2) รุ่นที่ 1 ปี 2552 จบ Senior Executive Programme ณ London Business School ประเทศอังกฤษ ปี 2552 จบหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 55) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี พ.ศ. 2555-2556 จบหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6 ปี 2562

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข  ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ