ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย กู้สูงสุดไม่เกิน 200,000

เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ได้ออกสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย ปล่อยกู้รายละไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน เพื่อใช้เป็นทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการกู้ยืมหนี้นอกระบบ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

จำนวนเงินให้กู้ - ดอกเบี้ย และระยะเวลาชำระเงินกู้

- กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทต้องไม่เกิน 200,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
- ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

 

คุณสมบัติผู้ที่จะกู้ สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย

- เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบการอาชีพค้าขายบริการและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
- มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
- มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

 


ด้านหลักประกัน สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย 

- ให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrereneurs ค้ำประกัน โดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของภาระค้ำประกัน ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา

 

ทั้งนี้หาก สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่ จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป โดยสินเชื่อเพื่อผู้สูงวัยนี้น่าจะเข้ามาช่วยเหลือและเติมเต็มให้กับผู้สูงวัยที่ประกอบอาชีพอยู่ โดยเฉพาะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19

 

ขอบคุณ : ธนาคารออมสิน


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อุมาพร พ่วงผลฉาย

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : สินเชื่อ  ธนาคารออมสิน 

ติดตามข่าวอื่นๆ