ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้า แต่งตั้ง ผบ.เหล่าทัพ

วันที่ 18 กันยายน 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้

กระทรวงกลาโหม
1. พลเอก นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น จเรทหารทั่วไปสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2. พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
3. พลเอก ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
4. พลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
5. พลเอก สมควร ทองนาค ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
6. พลโท สนิธชนก สังขจันทร์ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
7. พลโท ฉมาวิทย์ สาตรรอด ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและการเงิน สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
8. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
9. พลโท วรวิช มลาสานต์ รองเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา
 

กองทัพไทย
พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร (ตท.21) ขึ้นเป็นผบ.ทสส.คนต่อไป 
พล.ท.สุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหาร 
พล.ร.อ.ช่อฉัตร กะเทศ (ตท.20) เป็นรอง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ (ตท.20) เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
พล.อ.คำรณ เครือวิชญยาจารย์ เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ ต่ายทอง (ตท.21) เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เป็น เสนาธิการทหาร 
พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล (ตท.21) ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) 
พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ เป็นรองเสนาธิการทหาร (ตา.20) 
พล.ต.สุวิทย์ เกตุศรี (ตท.23) เป็น รองผบ.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

 


กองทัพบก
พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ (ตท.22) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหาบก( ผช.ผบ.ทบ.) เป็น ผบ.ทบ. 
พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ (ตท.19) เสนาธิการทหารบก เป็นรอง ผบ.ทบ. 
พล.ท.พรศักดิ์ พูนสวัสดิ์ (ตท.20) แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ. 
พล.ท.ธรรมนูญ วิถี (ตท.22) แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ. 
พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ (ตท.20 ) รองเสนาธิการทหารบก เป็นเสนาธิการทหารบก 
พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ (ตท.23) แม่ทัพน้อยที่ 1 ขึ้นเป็น แม่ทัพภาคที่ 1 
พล.ต.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง (ตท.23) ขึ้นเป็นแม่ทัพน้อยที่ 1 
พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี(ตท.24) รองเสนาธิการทหารบก 
พล.ท.ธเนศ วงศ์ชอุ่ม (ตท.21) เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก กลับไปเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 
พล.ต.ปรีชา จึงมั่นคง(ตท.21) รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 2 
พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ (ตท.21) รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 
พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ (ตท.22) รองแม่ทัพภาคที่ 4 ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 4

กองทัพเรือ
พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน (ตท.20 ) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผช.ผบ.ทร. ขึ้นเป็นผบ.ทร. 
พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ (ตท.20)เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ 
พล.ร.ท.ทรงวุฒิ บุญอินทร์ (ตท.22)เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ 
พล.ร.ท.ธีรกุล กาญจนะ (ตท.21) เป็น เสนาธิการทหารเรือ 
พล.ร.ท.สุทธินัน สมานรักษ์ (ตท.22)เป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

กองทัพอากาศ
พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ (ตท.20) เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
พล.อ.ท.ชานนท์ มุ่งธัญญา (ตท.23)รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น เสนาธิการทหารอากาศ 
พล.อ.อ.สุรพล พุทธมนต์ เป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศ 
พล.อ.อ.สฤษฎพงศ์ วัฒนารางกรู เป็น ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
พล.อ.ท.เดชอุดม คงศรี เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทางอากาศ 
พล.อ.ท.ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

คลิกอ่านประกาศ


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายลัทธภพ แก้วโย

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ผบ.เหล่าทัพ.  ราชกิจจา  แต่งตั้ง 

ติดตามข่าวอื่นๆ