คณบดี ม.เกริก ออกแถลงการณ์ สารนิพนธ์ มาริโอ้ คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน

สืบเนื่องจากการที่    ผศ.ดร.ไชยณรงค์   เศรษฐเชื้อ    ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน )   คณะมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม  โพสต์วิพากษ์วิจารณ์ ในเชิงลบต่อบทคัดย่อของสารนิพนธ์    งานวิจัยปริญญาโท  ของ  นักแสดงดังอย่าง    "มาริโอ้ เมาเร่อ"     เรื่อง   ทัศนคติของดารานักแสดงที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา : ศึกษาในช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2559    โดยการสอบถามความคิดกลุ่มตัวอย่างเป็นดารา  นักแสดง  นักร้อง  พิธีกร  ผู้จัดละคร   จำนวนถึง 309 คน  จาก  ช่อง 3/5/7/9/NBT/Thai PBS และอื่นๆ   พร้อมระบุภาพรวมผลการวิจัยพบว่า   "นักแสดงมีทัศนคติต่อท่านนายกฯ ในระดับมาก (คือดี)"      แต่ปรากฎพบว่า  ในอีกแง่มุมสถานะนักวิชาการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  มีจุดยืนทางการเมืองตรงข้ามรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

 

คลิกอ่านข่าวประกอบ :   ไหนว่าไม่ฝักใฝ่..จุดยืนคือสีเขียว! เปิดวาร์ปนักวิชาการ มหาลัยดัง ไม่แปลกใจ วิจารณ์หนัก สารนิพนธ์ มาริโอ้  )  

ล่าสุด   รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส   คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก   ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องสารนิพนธ์ของ  "มาริโอ้ เมาเร่อ"  โดยระบุใจความว่า จากกรณีที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียล เกี่ยวกับสารนิพนธ์ของ มาริโอ้  วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้ 

1. การทำสารนิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น ทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อนุญาตให้ทำวิจัยเชิงปริมาณได้ ซึ่งสารนิพนธ์ของมาริโอ้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการสำรวจทัศนคติของดารานักแสดง ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา ในปี พ.ศ.2559

สารนิพนธ์ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาหัวข้อ ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยทดสอบแบบสอบถาม กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบวิธีการสุ่มตัวอย่าง ประมวลผลวิเคราะห์และอภิปรายผล ตามระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยมีอาจารย์ผู้สอนวิชาระเบียบวิธีวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบทุกขั้นตอน

ตลอดจนมีการสอบปกป้องสารนิพนธ์ โดยคณะกรรการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งมาริโอ้ ได้นำเสนอสารนิพนธ์ และตอบข้อซักถามของคณะกรมการ ได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มาริโอ้สอบผ่านการปกป้องสารนิพนธ์ เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2559 

“คุณภาพสารนิพนธ์ของมาริโอ้ จึงเป็นไปตามมาตรฐานสารนิพนธ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสื่อสารการเมือง) ทุกประการ”
 


กรณีที่ทางโซเชียล ตั้งข้อสังเกตว่า ผลการวิจัย พบว่า ดารานักแสดง มีทัศนคติต่อการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก ด้านเศรษฐกิจและด้านเสรีภาพของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยระบุว่า รัฐบาลมีการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน

งานวิจัยนี้กระทำขึ้นในบริบททางการเมืองปี พ.ศ.2559 อันเป็นปีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำการยึดอำนาจมาปีเศษ อารมณ์ความรู้สึกของประชาชน โดยเฉพาะดารานักแสดง ยังชื่นชอบในตัวของนายกรัฐมนตรีอยู่ ซึ่งอาจจะแตกต่างจากอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนในขณะนี้ โดยสิ้นเชิง

2.การจัดทำเล่มสารนิพนธ์ เกิดขึ้นหลังจากการสอบปกป้องแล้ว โดยจะมีพนักงานทำการพิสูจน์อักษร จัด format แล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการเข้าเล่มปกแข็ง นำส่งมหาวิทยาลัย ซึ่งสารนิพนธ์ของมาริโอ้ อาจมีข้อบกพร่องจากการพิสูจน์อักษรอยู่มาก อันอาจเกิดจากความผิดพลาดในการพิสูจน์อักษร ทางวิทยาลัยขอน้อมรับความบกพร่องนี้ และจะปรับปรุงมิให้เกิดขึ้นอีกในงานวิจัยฉบับต่อๆไป

 

 


     


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
กองบรรณาธิการข่าว

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : แก้วสรร อติโพธิ  ม็อบ  มาริโอ้ เมาเร่อ  ธรรมศาสตร์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ