เช็กหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การจองคอนโดของ ข้าราชการพลเรือน เริ่มลงทะเบียน 9 กันยายน นี้

กรมธนารักษ์และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดให้ข้าราชการพลเรือนจองคอนโด 7 ชั้น ตามโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัย
กับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ บนพื้นที่ใกล้หน่วยงานภาครัฐที่คุณทำงานอยู่

โดยจะเริ่มเปิดให้ ลงทะเบียนขอรับสิทธิพร้อมกันวันที่ 9 - 13 กันยายน 2563 นี้ และ ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 กันยายน 2563

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
2.หน่วยงานต้นสังกัดต้องมีหนังสือให้ความเห็นชอบและยินยอมให้หักเงินเดือนเป็นค่าผ่อนชำระค่าก่อสร้าง
3.สามารถรับเงื่อนไขการกู้จากสถาบันการเงินและต้องดำเนินการจัดเตรียมและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่สถาบันการเงินกำหนด
4.คณะกรรมการสามารถพิจารณาออกประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1.จองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบรับจองพร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบการจองสิทธิ
2.ผู้จองต้องมีสถานที่ทำงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของโครงการนั้น โดยให้เลือกจองได้ 1 โครงการเท่านั้น
3.ผู้ได้รับสิทธิต้องเข้าร่วมโครงการเงินกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อชำระค่าก่อสร้างโดยมีระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
4.สามารถโอนสิทธิให้ทายาทหรือคู่สมรสได้เมื่อผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี และสามารถโอนสิทธิให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการข้อ 1 ได้เมื่อครบกำหนด 5 ปี


การคัดเลือกผู้ได้รับคัดเลือกให้รับสิทธิ
1.ประกาศให้ผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการจองสิทธิเพื่อรับการคัดเลือกให้รับสิทธิพร้อมกันผ่านระบบรับจอง
2.หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้รับสิทธิมีดังนี้
   1) มีสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่โครงการ หรือ
   2) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โครงการ(ภูมิลำเนาในที่นี้หมายถึงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับถึงวันจองเท่านั้น)
3ในกรณีที่เอกสารหลักฐานการจองสิทธิ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณา
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้รับสิทธิให้ถือการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

หลักฐานในการจองสิทธิ
1.สำเนาบัตรข้าราชการพลเรือน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน
4.เอกสารที่ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้หักเงินเดือนพร้อมระบุสถานที่ปฏิบัติงานของผู้จองสิทธิ

ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการก่อสร้างเมื่อมีผู้ได้รับคัดเลือกให้รับสิทธิครบตามจำนวนที่เปิดจองในแต่ละโครงการ

 

 

ขอบคุณ https://tcondo.ocsc.go.th/rule


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
พัชรพร นาคประดิษฐ์

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : กพท  ข้าราชการพลเรือน  คอนโด 

ติดตามข่าวอื่นๆ