พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ผบ.ทบ.-ผบ.ทอ.-ผบ.ทร.-ผบ.ตร." เป็นราชองครักษ์พิเศษ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็น นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

อำศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 68 นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2563


ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จำนวน 36 นาย

1. พลเอก กนก ภู่ม่วง

2. พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา

3. พลเอก ชาญพงษ์ ทองสุกแก้ว

4. พลเอก ชูชาติ สุกใส

5. พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด

6. พลเอก ชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริญ

7. พลเอก เชิดชัย สุคนธสิงห์

8. พลเอก ธานินทร์ สนิทชน

9. พลเอก นภดล ขันตยาภรณ์

10. พลเอก ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์

11. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี

12. พลเอก พิษณุ บุญรักษา

13. พลเอก เภา โพธิ์เงิน

14. พลเอก รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์

15. พลเอก วิทยา ขันธอุบล

16. พลเอก วุฒิไกร คล้ายวงษ์

17. พลเอก สมชาย ครรภาฉาย

18. พลเอก สมศักดิ์ สมรักษ์

19. พลเอก สิงห์ทอง หมีทอง

20. พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์

21. พลเอก สุรเดช จารุจินดา

22. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

23. พลเอก อรรถพร เป้าประจักษ์

24. พลโท กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์

25. พลโท เฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์

26. พลโท พรเทพ วัชรวิสุทธิ์

27. พลโท พูลศักดิ์ สมบูรณ์

28. พลโท มโนช จันทร์คีรี

29. พลโท วิชิต วงค์สังข์

30. พลโท เศรษฐพล เกตุเต็ม

31. พลโท อรรถ สิงหัษฐิต

32. พลโท อำนาจ นาคศรี

33. พลตรี ชยาทิต ทองสว่าง

34. พลตรี ประชุม พันธ์โสตถี

35. พลตรี มาโนชญ์ รัตนเลขา

36. พลตรี วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จำนวน 8 นาย

37. พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร

38. พลเรือเอก บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์

39. พลเรือเอก พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ

40. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์

41. พลเรือโท กิติพงษ์ เรืองเดช

42. พลเรือโท เดชดล ภู่สาระ

43. พลเรือโท ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล

44. พลเรือโท วรงกรณ์ โอสถานนท์

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ จำนวน 8 นาย

45. พลอากาศเอก เฉลิมชัย ศรีสายหยุด

46. พลอากาศเอก พงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ

47. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์

48. พลอากาศเอก วีรพงษ์ นิลจินดา

49. พลอากาศเอก สุรศักดิ์ อินทร์จ านงค์

50. พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล

51. พลอากาศโท กฤษดา จันทร์อินทร์

52. พลอากาศโท เฉลา ทองแก้ว

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 16 นาย

1. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา

2. พลตำรวจเอก สุรชัย ควรเดชะคุปต

3. พลตำรวจเอก เกียรติพงศ์ ขาวส าอางค์

4. พลตำรวจเอก โชติ ชัยชมภู

5. พลตำรวจโท ธนังค์ บุรานนท์

6. พลตำรวจโท ธีรพล จินดาหลวง

7. พลตำรวจโท พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์

8. พลตำรวจโท พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์

9. พลตำรวจโท มนตรี สัมบุณณานนท์

10. พลตำรวจโท อภิชิต เทียนเพิ่มพูล

11. พลตำรวจโท อาชวันต์ โชติกเสถียร

12. พลตำรวจตรี ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ

13. พลตำรวจตรี เทียนชัย คามะปะโส

14. พลตำรวจตรี ศุภโยชก์ ธารีไทย

15. พลตำรวจตรี อังกูร คล้ายคลึง

16. พันตำรวจเอก ฐากูรสมบัติ สวงโท

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ราชกิจจา  ราชกิจจานุเบกษา  แต่งตั้งตร. 

ติดตามข่าวอื่นๆ