เตรียมเปิดรับสมัครแล้ว จ้างงานทุกตำบล งานง่ายๆ เงินเดือน 15,000

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า ครม.อนุมัติแล้ว จ้างงานใหม่ทุกตำบล รวมเกือบ 4 หมื่นคนทั่วประเทศ ให้เงินเดือนสูงสูด 15,000 บาท รอประกาศหลักเกณฑ์และเปิดรับสมัครเร็วๆนี้

 

1.โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 15,548 คน (ยังไม่ทราบค่าจ้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 กันยายน 2564

 

2.โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการทุกตำบล ตำบลละ 2 คน รวมจำนวน 14,540 คน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระหว่างเดือน สิงหาคม 2563 กันยายน 2564

 

3.โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ สร้างรายได้ชุมชน จำนวน 9,137 คน อัตราค่าจ้าง 300 บาทต่อวัน เฉลี่ย 30 วันต่อเดือนต่อคน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 – พฤษภาคม 2564

 

ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการจ้างงาน เพิ่มรายได้จะทยอยเข้าสู่การพิจารณาของครม.และประกาศให้ทราบต่อไป โดยจะมีการจัดทำแพลตฟอร์มแรงงาน เพื่อบันทึกข้อมูลการจ้างงานของโครงการต่างๆ ภายใต้พ.ร.ก.เงินกู้ เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนของผู้เข้าร่วมโครงการ

 

1.อนุมัติโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน 1,080.59 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนก.ค.2563-ก.ย. 2564

 

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ได้แก่ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ให้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในหมู่บ้านหรือชุมชนได้

กระจายรายได้ให้ประชาชน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะมีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพนักบริบาลในสถานประกอบการและนักบริบาลอิสระเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษา

 

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ การเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 932.88 ล้านบาท เพิ่มการจ้างงานให้แก่ประชาชน จำนวน 15,548 คน และเกิดนักบริบาลที่เป็นอาชีพใหม่ในท้องถิ่น จำนวน 15,548 คน

 


2.อนุมัติโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน 2,701.87 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนส.ค.2563-ก.ย.2564

 

สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในทุกตำบล ตำบลละ 2 คน ทั่วประเทศ จำนวน 14,510 คน เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 2,701.87 ล้านบาท กระจายลงพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเป็นฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Data Base) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ทในทุกระดับ เช่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาตำบล เป็นต้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาพื้นที่

 

ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ เพิ่มการจ้างงานตำบลละ 2 คน ใน 7,255 ตำบลทั่วประเทศ รวม 14,540 คน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน คิดเป็นมูลค่า 2,611.8 ล้านบาท เกิดฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณากร (Data Base) ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดการกระจายรายได้ถึงมือประชาชนในพื้นที่

 

3.อนุมัติโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ สร้างรายได้ชุมชน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงินไม่เกิน 246.69 ล้านบาท ระยะเวลาในการดำเนินโครงการระหว่างเดือนก.ค.2563-พ.ค.2564

 

โดยวัตถุประสงค์โครงการนี้ ได้แก่ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ จำนวน 9,137 คน โดยได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง 300 บาทต่อวัน เฉลี่ย 30 วันต่อเดือนต่อคน เฝ้าระวังและลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟป่า และ3.เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไฟป่า

ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน รวม 246.69 ล้านบาท เพิ่มการจ้างงานให้แก่ประชาชน จำนวน 9,137 คน

 

 

ขอบคุณที่มาจาก เว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เจนจิรา หนองแสง

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : งานใหม่  ว่างงาน  ตกงาน 

ติดตามข่าวอื่นๆ