ในหลวงพระราชทาน พระบรมราชานุญาต ให้ พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร แปลงสัญชาติเป็นไทย กรณีพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา  ประจำวันที่ 9 มีนาคม  2563    ประกาศเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ


ใจความสำคัญปรากฎว่า  โดย   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า  พระราชพัชรมานิต (พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) สัญชาติอังกฤษ สถานพำนักสงฆ์  บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน
 


ทั้งเป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย แตกฉานในพระธรรมคำสอน มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ กับเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติมาก่อน

 

 

ถือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เป็นพิเศษต่อประเทศไทยและพระพุทธศาสนา และได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชพัชรมานิต ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28  กรกฎาคม 2562 

 

 

ประกอบกับพระราชพัชรมานิต (พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาแปลงสัญชาติเป็นไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  12  แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508   จึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พระราชพัชรมานิต (พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร)  แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2563

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช  2563  เป็นปีที่  5 ในรัชกาลปัจจุบัน

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ