ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ให้ 4 ประเทศ เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ไวรัสโควิด 19

ยังคงเป็นที่เฝ้าระวังและจับตามองอย่างใกล้ชิด สำหรับโรคปอดอักเสบชนิดรุนแรงที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ ไวรัสโควิด -19 ที่กำลังระบาดในจีน โดยเริ่มมีการรายงานว่าพบผู้ป่วยโรคนี้ครั้งแรกเมื่อเดือน ธ.ค. ปีที่แล้ว ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ตอนกลางของประเทศจีน จนตอนนี้โรคไม่ได้จำกัดอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว แต่ยังกระจายไปทุกมณฑลและเขตการปกครองอื่นๆ ของจีน และหลายประเทศทั่วโลกจนมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 93,000 ทั้งยังทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 3,200 คนและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นอีก

ล่าสุด ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือ โรคโควิด 19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) พ.ศ.  2563 
 
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก   ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก  ประกอบกับเมื่อวันที่  30  มกราคม  2563  องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ   (Public  health  emergency  of  international  concern  (PHEIC))  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือ โรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นโรคติดต่ออันตราย  ตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  


อย่างไรก็ดี  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อของโรค ดังกล่าวที่มากับผู้เดินทางจากนอกราชอาณาจักร  ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร  และเพื่อให้การเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงเห็นสมควรประกาศกำหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย

 

ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  ซึ่งหากสภาวการณ์ของโรคดังกล่าวสงบลงหรือมีเหตุอันสมควร  จะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  ประกอบกับมาตรา  8  แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ด้านวิชาการ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรดังต่อไปนี้ เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย  กรณีโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

 

(1) สาธารณรัฐเกาหลี  (Republic  of  Korea) 
(2) สาธารณรัฐประชาชนจีน  (People’s  Republic  of  China)  รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า  (Macao)  และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง  (Hong  Kong) 
(3) สาธารณรัฐอิตาลี  (Italian  Republic) 
(4) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  (Islamic  Republic  of  Iran) 


 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2  มนีาคม  พ.ศ. 2563 อนุทิน  ชาญวรีกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ไวรัสระบาด  อิหร่าน  ไวรัส  อิตาลี  เกาหลี  จีน 

ติดตามข่าวอื่นๆ