กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เผยแพร่สาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ออกไปอีก 4 เดือน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายเวลาดำเนินการ ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำเอกสารสรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บภาษี โดยผู้ปฏิบัติงาน พี่น้องประชาชน และผู้มีหน้าที่เสียภาษี ตลอดจนผู้สนใจ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา สามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ตาม QR Code ที่แนบมานี้  

          อธิบดี สถ.กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาก่อนที่กฎหมายจะมีผลใช้บังคับเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรมต่อประชาชน โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศกว่า 20,000 คน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบโปสเตอร์ ใบปลิว อินโฟกราฟฟิก และแอนิเมชั่นต่าง ๆ ที่เข้าใจง่าย เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลได้จาก www.dla.go.th  ในระยะต่อไป เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการชำระภาษีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างหารือร่วมกับธนาคารกรุงไทยเพื่อพัฒนาระบบการชำระภาษีโดยใช้แอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือเพื่อให้สามารถชำระภาษีผ่านธนาคารต่าง ๆ ได้โดยง่ายต่อไป.

 

 

 

 

 

 


 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
marketing

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ภาษีที่ดิน  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กฎหมาย 

ติดตามข่าวอื่นๆ