ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตผู้พิพากษา กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

เมื่อวันที่16 ธ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายฐานันดรกิตติวงศากูลดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค8 ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่31 ตุลาคม2560 นั้น

บัดนี้สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่าประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่งไล่นายฐานันดรกิตติวงศากูลข้าราชการตุลาการตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค8 ออกจากราชการตั้งแต่วันที่21 มกราคม2562 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา32 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพ.ศ.2543

 

จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎประถมาภรณ์ช้างเผือกประถมาภรณ์มงกุฎไทยทวีติยาภรณ์ช้างเผือกและทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน

ทั้งนี้ตามข้อ6 และข้อ7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ.2548 และนายฐานันดรกิตติวงศากูลเป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศณวันที่13 พฤศจิกายนพ.ศ.2562ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
เอกสิทธิ์ ชูวารี

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ