เตือนนายจ้าง ใช้แรงงานต่างด้าวผิดประเภท มีโทษปรับ

     เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ลักษณะความผิดและโทษเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว กรณีให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานกับตน
ทำงานนอกเหนือจากประเภทหรือลักษณะงาน
     ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ณ ท้องที่ หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 27) มีโทษปรับนายจ้างไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 54)
-ในส่วนของตัวแรงงานต่างด้าว ก็จะมีโทษเช่นกัน คือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท(มาตรา 52)

เปิดอาชีพห้าม แรงงานต่างด้าว ทำ!
การกำหนดงานในอาชีพ และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา กำหนดในอาชีพและวีชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522

 

1. งานกรรมกร   (Labour work)
2. งานกสิกรรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญ งานเฉพาะสาขา หรืองานงานควบคุมดูแลฟาร์ม( Agriculture, animal husbandry, forestry, or fishery, except work requiring expertise, specialized work, or farm supervision work;)

 

 

3. งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น( Bricklaying, carpentry or other construction work;)
4. งานแกะสลักไม้ ( Wood carving;)
5. งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ (  Driving motor vehicles, driving a non-mechanically propelled carrier or driving a mechanically propelled carrier, except for piloting international aircraft;)

 


6. งานขายของหน้าร้าน ( Shop/Outlet attendance;)
7. งานขายทอดตลาด ( Auction )
8. งานควบคุม ตรวจสอบหรือให้บริการบัญชี ยกเว้น งานตรวจสอบภายในชั่วคราว (Supervising, auditing or providing services in accounting, except internal auditing on occasions;)
9. งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย ( Cutting or polishing diamond or precious stones; )
10. งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย (  Haircutting, hairdressing or beauty treatment; )


11. งานทอผ้าด้วยมือ ( Cloth weaving by hand; )
12. งานทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่ ( Mat weaving or utensil making from reeds, rattan, hemp, straw or bamboo pellicle; )
13. งานทำกระดาษสาด้วยมือ ( Mulberry paper making by hand; )
14. งานทำเครื่องเขิน ( Lacquerware making;)
15. งานทำเครื่องดนตรีไทย (  Making Thai musical instruments; )
16. งานทำเครื่องถม ( Nielloware making; )
17. งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก ( Gold ornaments, silverware or pink gold making; )
18. งานทำเครื่องลงหิน ( Bronze ware making; )
19. งานทำตุ๊กตาไทย ( Thai doll making;)
20. งานทำที่นอนผ้าห่มนวม ( Mattress and quilt blanket making; )
21. งานทำบาตร ( Alms bowl making; )
22. งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ ( Hand making of silk products; )
23. งานทำพระพุทธรูป (  Buddha image making; )
24. งานทำมีด ( Knife making; )
25. งานทำร่มด้วยกระดาษหรือผ้า (  Paper or cloth umbrella making; )
26. งานทำรองเท้า ( Shoemaking; )
27. งานทำหมวก ( Hat making; )
28. งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้น งานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ( Brokerage or agency work, except broker or agency work in international trade; )
29. งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ ทั้งนี้ไม่รวมที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ (  Civil engineering works concerning design and calculation, organization, research, project planning, testing, construction supervision or advising, excluding work requiring special expertise; )
30. งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคา อำนวยการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ ( Architectural work concerning designing, drawing of plans, cost estimating, construction directing or advising; )
31. งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย (  Dressmaking; )
32. งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา (  Pottery or ceramic ware making; )
33. งานมวนบุหรี่ด้วยมือ (  Cigarette rolling by hand; )
34. งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว ( Tour guide or sightseeing tour operation; )
35. งานเร่ขายสินค้า ( Street vending; )
36. งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ ( Typesetting of Thai characters; )
37. งานสาวและบิดเกลียวไหมด้วยมือ (Silk reeling and twisting by hand; )
38. งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ ( Clerical and secretarial work; )
39. งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี  ( Legal service or lawsuit work; )

 


 

 **หมายเหตุ ตามมติคณะรัฐมนตรี ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) 
ทำงานได้ 2 อาชีพ คือ 1. งานกรรมกร และ 2. งานบ้าน 
 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กระทรวงแรงงาน

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ชาคริตส์ คงหาญ

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : แรงงานต่างด้าว 

ติดตามข่าวอื่นๆ