ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ ให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองพ้นจากตําแหน่ง


วันนี้ (12 ธ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองพ้นจากตําแหน่ง โดยได้ประกาศไว้ ณ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒  

ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองพ้นจากตําแหน่ง ตามที่ได้มีคําสั่งวุฒิสภา ที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง โดยแต่งตั้ง นายภูริพัฒน์ ถนอมศรีอุทัย เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป นั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้ นายภูริพัฒน์ ถนอมศรีอุทัย พ้นจากการเป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภาติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
เอกสิทธิ์ ชูวารี

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองพ้นจากตําแหน่ง  ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ