ราชกิจจาฯ ประกาศกลาโหม เรียกบุคคลทำหน้าที่ทหารชั่วคราว

 29 พฤศจิกายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง “การรับบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว”

ด้วยกระทรวงกลาโหมประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในการป้องกันและรักษาความมั่นคงหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ ซึ่งเป็นการเสริมและ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทหารประจำการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร

พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑

จึงออกประกาศกำหนดให้กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ

รับบุคคลซึ่งเป็นทหารกองหนุนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเตรียมพล หรือบุคคลซึ่งเป็นกำลังสำรองประเภทหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหมที่มีการบรรจุในบัญชีบรรจุกำลังตามกฎหมายว่าด้วยกำลังพลสำรอง เข้าทำหน้าที่ทหาร

เป็นการชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว


จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ราชกิจจา  ชั่วคราว  ทหาร 

ติดตามข่าวอื่นๆ