ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ โปรดเกล้าฯ ภรรยาบิ๊กแดง

วันนี้ (23 พ.ย.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอ พระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

1. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็น นายกสภาสถาบัน
2. นางกฤษติกา คงสมพงษ์ เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายพิชญา นาควัชระ เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายไว จามรมาน เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายศิวะ แสงมณี เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายสราวุธ เบญจกุล เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายสุชาติ เจียรานุสสติ เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายสุระ เกนทะนะศิล เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
13. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามที่เสนอทุกราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรีติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
เอกสิทธิ์ ชูวารี

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : บิ๊กแดง  ภรรยา  ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ