ประกาศราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครปฐม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่  ๕  แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เป็นปีที่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๐๕  วรรคหนึ่ง  (๑)  และมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม  เขตเลือกตั้งที่  ๕  แทนต าแหน่งที่ว่าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒” มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

 


มาตรา ๓ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม  เขตเลือกตั้งที่  ๕  แทนตำแหน่งที่ว่าง มาตรา ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องด้วยตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม  เขตเลือกตั้งที่  ๕  ว่างลง  ซึ่งมาตรา  ๑๐๕  วรรคหนึ่ง  (๑)  ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติว่า  ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใด  นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร  หรือเมื่อมี การยุบสภาผู้แทนราษฎร  ให้ดำาเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่าง  เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎร จะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 


 

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ประกาศราชกิจจาฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดนใต้ 6 ราย
-ประกาศราชกิจจาฯ ปลดล็อก ใช้ กัญชา รักษาโรค
-ประกาศ ราชกิจจาฯ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นางสาวชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา
-ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง ขรก.ตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ
 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : พระราชกฤษฎีกา  ประกาศราชกิจจานุเบกษา  นครปฐม  เลือกตั้ง 

ติดตามข่าวอื่นๆ