ประกาศราชกิจจาฯ แต่งตั้งนายทหาร-ตำรวจ ราชองครักษ์พิเศษ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร  แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ  

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็น นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์  พุทธศักราช  ๒๔๘๐  มาตรา  ๔  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก  พ.ศ.  ๒๔๙๕   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจ ราชองครักษ์พิเศษ  จำนวน  ๕๔  นาย  ดังนี้ 


นายทหารสัญญาบัตร  สังกัดกองทัพบก  จำนวน  ๒๔  นาย 

๑. พลเอก  ก่อเกียรติ  พิทักษ์วงศ์ 
๒. พลเอก  ชวลิต  พงษ์พิทักษ์ 
๓. พลเอก  ธนเกียรติ  ชอบชื่นชม 
๔. พลเอก  ธนา  จารุวัต 
๕. พลเอก  ธรากร  ธรรมวินทร 
๖. พลเอก  บัณฑิต  สุวัฑฒน 
๗. พลเอก  ปรีชา  สายเพ็ชร 
๘. พลเอก  พิจิตร  แก้วลี 
๙. พลเอก  ยอดพล  เบี้ยวไข่มุข 
๑๐. พลเอก  วิจักขฐ์  สิริบรรสพ 
๑๑. พลเอก  สมชาย  เพ็งกรูด 
๑๒. พลเอก  สุชาติ  ผ่องพุฒิ 
๑๓. พลเอก  สุทัศน์  จารุมณี 
๑๔. พลเอก  สุรใจ  จิตต์แจ้ง 
๑๕. พลโท  ไกรเวทย์  พูลอาไภย์ 
๑๖. พลโท  จะนะ  ปรีชา 
๑๗. พลโท  ชลิต  พวงมาลีประดับ 
๑๘. พลโท  วัลลภ  ฐิติกุล 
๑๙. พลโท  สมบูรณ์  ดีรอด 
๒๐. พลโท  สายัณห์  เมืองศรี 
๒๑. พลโท  สุวิทย์  มหาศักดิ์สุนทร 
๒๒. พลโท  เอกพันธ์  สุวรรณวิจิตร 
๒๓. พลตรี  คณเดช  พงศบางโพธิ์ 
๒๔. พลตรี  สราวุธ  เมืองแมะ 

นายทหารสัญญาบัตร  สังกัดกองทัพเรือ  จำนวน  ๒  นาย 

๑. พลเรือเอก  เกรียงไกร  อนันตศานต์ 
๒. พลเรือโท  ยงยุทธ  พร้อมพรหมราช 

นายทหารสัญญาบัตร  สังกัดกองทัพอากาศ  จำนวน  ๑๑  นาย 
๑. พลอากาศเอก  ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน 
๒. พลอากาศเอก  ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์ 
๓. พลอากาศเอก  คุณทร  มณีเขียว 
๔. พลอากาศเอก  เฉลิมวงษ์  กีรานนท์ 
๕. พลอากาศเอก  ไชยศ  เทียนค าศรี 
๖. พลอากาศเอก  ถาวร  ศิริสัมพันธ์ 
๗. พลอากาศเอก  มกราชัย  บูชาชาติ 
๘. พลอากาศเอก  ศิริพล  ศิริทรัพย์ 
๙. พลอากาศโท  ไกรสร  จันทร์เรือง 
๑๐. พลอากาศโท  น้อย  ภาคเพิ่ม 
๑๑. พลอากาศโท  ประเสริฐ  ช่างประเสริฐ 

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร  จำนวน  ๑๗  นาย

๑. พลตำรวจเอก  รุ่งโรจน์  แสงคร้าม 
๒. พลตำรวจเอก  ศรีวราห์  รังสิพราหมณกุล 
๓. พลตำรวจเอก  เดชา  บุตรน้ าเพชร 
๔. พลตำรวจเอก  ต่อศักดิ์  สอาดพรรค 
๕. พลตำรวจเอก  ธเนตร์  พิณเมืองงาม 
๖. พลตำรวจเอก  ทวิชชาติ  พละศักดิ์ 
๗. พลตำรวจโท  สุธีร์  เนรกัณฐี 
๘. พลตำรวจโท  ธเนษฐ  สุนทรสุข 
๙. พลตำรวจโท  บุญลือ  กอบางยาง 
๑๐. พลตำรวจโท  พลศักดิ์  บรรจงศิริ 
๑๑. พลตำรวจตรี  กิตติกร  บุญสม 
๑๒. พลตำรวจตรี  นิยม  ด้วงสี 
๑๓. พลตำรวจตรี  จิระศักดิ์  มีสัทธรรม 
๑๔. พลตำรวจตรี  วิศาล  พันธุ์มณี 
๑๕. พลตำรวจตรี  วิรัช  สุมนาพันธุ์ 
๑๖. พลตำรวจตรี  อำนวย  พวกสนิท 
๑๗. พลตำรวจตรี  อดิศักดิ์  คุณพันธ์ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒  
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒  เป็นปีที่  ๔  ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ประกาศราชกิจจาฯ แต่งตั้ง ๔ นายทหารใหญ่ เป็นราชองครักษ์ในพระองค์
-ประกาศราชกิจจาฯ ปลด พ.ต.อ. ธรรมนิธิ พ้นรองเลขาธิการพระราชวัง
-ประกาศราชกิจจาฯ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง
-ประกาศราชกิจจาฯ ปลดล็อก ใช้ กัญชา รักษาโรค

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ประกาศราชกิจจานุเบกษา  ราชกิจจานุเบกษา  ข้าราชการ  ครองสิริราชย์  สำนักพระราชวัง 

ติดตามข่าวอื่นๆ