สมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาท พระมหากษัตริย์ทรงเสียสละเพื่อพิทักษ์พระพุทธศาสนาอยู่คู่แผ่นดินตลอดมา

จากกรณีเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพเปิดเผยถึง พระกรณียกิจวันอังคาร ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในการประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ ๒ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า

 

ราชอาณาจักรไทย สถิตสถาพรดำรงมั่นอยู่ได้ ด้วยมีพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของชาติ พระพุทธศาสนาสามารถหลอมรวมน้ำใจผู้คนให้ดำเนินชีวิตบนบรรทัดฐานทางสังคมอันสมควร พระพุทธศาสนาคือบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมประจำชาติทุกแขนง ทั้งที่เป็นรูปธรรม และเป็นนามธรรม

 

 


 

 

ท่านทั้งหลายย่อมทราบดีอยู่แล้วว่า แต่ไหนแต่ไรมา ศูนย์กลางของชุมชน ย่อมได้แก่ ‘วัด’ วัดคือหลักชัยและหลักใจของชาวบ้าน ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่อันสวยงามรื่นรมย์ในเชิงกายภาพ หากยังเป็นแหล่งผลิตอุดมการณ์ ความนึกคิด มรดกทางภูมิปัญญา อีกทั้งเป็นมงคลสถานที่ช่วยเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี จากการรวมกลุ่มกันเล็กๆ ในชุมชน ไปสู่ภาพรวมอันยิ่งใหญ่ ที่เรียกว่าประเทศไทย

 

 

เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว ท่านเจ้าอาวาสทั้งหลายจึงพึงสำนึกในหน้าที่อยู่เสมอ ว่าท่านมีภารธุระอันยิ่งใหญ่ ทั้งในฐานะสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ต้องประพฤติตนให้เคร่งครัดอยู่ในพระธรรมวินัย และมีหน้าที่ดำรงพระศาสนา ด้วยการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา ให้ดำรงคงมั่นอยู่บนโลกนี้ตลอดกาล ทั้งในฐานะพระภิกษุซึ่งเป็นสมาชิกแห่งคณะสงฆ์ไทย ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของทางคณะสงฆ์ ทั้งในฐานะผู้นำของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในชุมชน ซึ่งต้องมีศิลปะในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณร ให้อยู่ในครรลองอันดีงาม และสามารถโน้มน้าวน้ำใจชาวบ้านให้เป็นสุจริตชน เป็นพลเมืองดี

 

 

‘ฐานะ’ ทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ ล้วนเป็นฐานะที่ท่านสมภารเจ้าวัด ได้ดำรงอยู่แล้ว ผมขอให้ท่านน้อมนำโอกาสพิเศษ ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมานี้ มาเตือนใจตนเอง ว่าท่านได้ทำ ‘หน้าที่’ สมฐานะที่ท่านดำรงอยู่แล้วหรือยัง และจะพยายามพัฒนาตนให้ทำหน้าที่นั้นๆ โดยสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นได้อย่างไร

 

 

หากท่านทำหน้าที่ตามฐานะที่ดำรงอยู่ทุกสถานได้โดยสมบูรณ์ ย่อมเป็นการฉลองพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภก ผู้ทรงเสียสละกำลังพระวรกาย กำลังพระราชหฤทัย กำลังพระราชทรัพย์ และกำลังพระสติปัญญา เพื่อพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา ให้วัฒนาสถาพรอยู่บนแผ่นดินไทยตลอดมา”

 

 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-สมเด็จพระสังฆราชจับมือจุฬาราชมนตรีร้องไห้ขณะเฝ้าฯกราบทูลการอยู่ร่วม
-สมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรฯ ทรงสนทนาธรรมกับ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
-สมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล พร้อมทรงสนทนาธรรม สมเด็จพระสังฆราชฯ
-พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : สมเด็จพระสังฆราช  พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ