ประกาศราชกิจจาฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรมาลา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรมาลา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา ให้แก่ข้าราชการสังกัดสำนักพระราชวังที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ถวายงานด้วยความจงรักภักดี จ านวน ๓๑ ราย ตามบัญชีรายชื่อ ท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

บัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดสำนักพระราชวัง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรมาลา เหรียญทองช้างเผือก ว่าที่ ร้อยตรี ณัฐพล มีบังเหรียญจักรมาลา

 ๑ จ่าสิบเอก เกษม ผ่องสุข
 ๒ จ่าสิบเอก จ านงค์ จันภักดี
 ๓ จ่าสิบเอก ฉลาด เกาสังข์
 ๔ จ่าสิบเอก ไชยยนต์ พันแสน
 ๕ จ่าสิบเอก ดินัน การงานดี
 ๖ จ่าสิบเอก ตันติกรณ์ บุญวิเศษ
 ๗ จ่าสิบเอก ทศพล พูลพจน์
 ๘ จ่าสิบเอก ทองดี ทองโกฏิ
 ๙ จ่าสิบเอก ทะวี ภูธร


 

 ๑๐ จ่าสิบเอก นิยม พิมพ์คณิต
 ๑๑ จ่าสิบเอก พล อ่อนทอง
 ๑๒ จ่าสิบเอก พิชัย สุขจิตร
 ๑๓ จ่าสิบเอก พิภพ สุริยะวงศ์
 ๑๔ จ่าสิบเอก ไพรัช ฉิมงาม
 ๑๕ จ่าสิบเอก ไพศาล เอี่ยมสอาด
 ๑๖ จ่าสิบเอก ยุทธพงษ์ วงษ์ปัญญา
 ๑๗ จ่าสิบเอก ฤทธิไกรชัยเวทย์ เดชพลภักดี
 ๑๘ จ่าสิบเอก ล าพอง อาษาภักดี
 ๑๙ จ่าสิบเอก วิทชุเรศย์ ศรีโคตร
 ๒๐ จ่าสิบเอก ศักดา พรหมทัด
 ๒๑ จ่าสิบเอก สนั่น เกตุเหล็ก
 ๒๒ จ่าสิบเอก สนิท มัฐผา
 ๒๓ จ่าสิบเอก สมคิด พงษ์พิมพ์
 ๒๔ จ่าสิบเอก สมชาย ท าสวน
 ๒๕ จ่าสิบเอก สมชาย สุมะนา
 ๒๖ จ่าสิบเอก สมศักดิ์ ปัดอาสา
 ๒๗ จ่าสิบเอก สมุทร พานนอก
 ๒๘ จ่าสิบเอก อภิชาต กาหยี
 ๒๙ จ่าสิบเอก อภิรัตน์ ไผ่สอาด
 ๓๐ พันจ่าเอก สันติ กุยุคำ

 

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ประกาศราชกิจจาฯ แต่งตั้ง ๔ นายทหารใหญ่ เป็นราชองครักษ์ในพระองค์
-ประกาศราชกิจจาฯ ปลด พ.ต.อ. ธรรมนิธิ พ้นรองเลขาธิการพระราชวัง
-ประกาศราชกิจจาฯ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง
-ประกาศราชกิจจาฯ ปลดล็อก ใช้ กัญชา รักษาโรค

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ประกาศราชกิจจานุเบกษา  ข้าราชการ  ครองสิริราชย์  สำนักพระราชวัง 

ติดตามข่าวอื่นๆ