พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษจำนวน ๖๔ ราย  ระบุรายละเอียด

 

สำนักงานรัฐมนตรี
๑. นาวาอากาศเอก สุรพล นะวะมวัฒน์ เป็น พลอากาศตรี
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒. พลอากาศตรีหญิง เสริมพัฒน์ จัยวัฒน์ เป็น พลอากาศโทหญิง
๓. พันเอก พินิจ งามข า เป็น พลตรี
๔. พันเอก วรนารถ สุขสมบูรณ์ เป็น พลตรี
๕. พันเอก เกชัย ผดุงผล เป็น พลตรี
๖. พันเอก มนัส เจริญสุข เป็น พลตรี
๗. พันเอก วัลลภ ธาราภูมิ เป็น พลตรี
๘. นาวาอากาศเอก โรมชัย ชื่นประทุม เป็น พลอากาศตรี
๙. นาวาอากาศเอก ยอดตาล มีเมศกุล เป็นพลอากาศตรี
๑๐. พันเอกหญิง สุภัทรา ศิริวิสูตร เป็น พลตรีหญิง
กองบัญชาการกองทัพไทย
๑๑. พลโท ท านุ โพธิ์งาม เป็น พลเอก
๑๒. พลอากาศโท เลอพงษ์ ธนกิจเจริญพัฒน์ เป็น พลอากาศเอก
๑๓. พลตรี วิเชียร ศรีเดิมมา เป็น พลโท
๑๔. พันเอก กฤษฎา หลิมจ ารัส เป็น พลตรี
๑๕. พันเอก การุณย์ สุริยวงศ์พงศา เป็น พลตรี
๑๖. พันเอก สุทธิชัย กิจประเสริฐ เป็น พลตรี
๑๗. นาวาเอกหญิง วรรณสุรีย์ บุญมี เป็น พลเรือตรีหญิง
๑๘. นาวาอากาศเอกหญิง ธนาสิริ ค าพา เป็น พลอากาศตรีหญิง
๑๙. นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง เป็น พลอากาศตรีหญิง
๒๐. นาวาอากาศเอกหญิง วันเพ็ญ งามสง่า เป็น พลอากาศตรีหญิง

 


กองทัพบก

๒๑. พลตรี วิชัย วาสนสิริ เป็น พลโท
๒๒. พลตรี สุทธจิต ลีนานนท์ เป็น พลโท
๒๓. พลตรีหญิง สมศิริ กระแสแสน เป็น พลโทหญิง
๒๔. พลตรีหญิง ภริตพร ทรงศิลป์ เป็น พลโทหญิง
๒๕. พันเอก ยิ่งยศ วิรุฬห์จรรยา เป็น พลตรี
๒๖. พันเอก ธนพัฒน์ โชคดารา เป็น พลตรี
๒๗. พันเอก บรรพต กุลสิงห์ เป็น พลตรี
๒๘. พันเอก นพดล เรืองวิรัตน์ เป็น พลตรี
๒๙. พันเอก วิษณุ ขวานเพชร เป็น พลตรี
๓๐. พันเอก เลือก ด่านสว่าง เป็น พลตรี
๓๑. พันเอก พิชัย บุญยงสรรค์ชัย เป็น พลตรี
๓๒. พันเอก ชวลิต เอี่ยมสอาด เป็น พลตรี
๓๓. พันเอก จริศักดิ์ ประดิษฐ์ผล เป็น พลตรี
๓๔. พันเอกหญิง จิรนันท์ วงศ์สวัสดิ์ เป็น พลตรีหญิง
๓๕. พันเอกหญิง กชกร ไชยบุตร เป็น พลตรีหญิง
๓๖. พันเอกหญิง ธนันดา แสงชนะศึก เป็นพลตรีหญิง
๓๗. พันเอกหญิง ธัญญารัตน์ กุญชรบุญ เป็น พลตรีหญิง
๓๘. พันเอกหญิง แสงแข ช านาญวนกิจ เป็น พลตรีหญิง
๓๙. พันเอกหญิง รชาดา กาญจนานนท์กุล เป็น พลตรีหญิง

กองทัพเรือ

๔๐. พลเรือตรี เสนิส ทังสุบุตร เป็น พลเรือโท
๔๑. พลเรือตรี ปกรณ์ ปั่นสวัสดิ์ เป็น พลเรือโท
๔๒. พลเรือตรี ธเนศ อินทรัมพรรย์ เป็น พลเรือโท
๔๓. นาวาเอก ต้น คงเป็นสุข เป็น พลเรือตรี
๔๔. นาวาเอก อรรถสิทธิ์ วงศ์ไพบูลย์ เป็น พลเรือตรี
๔๕. นาวาเอก สันทนา วัฒนนาวิน เป็น พลเรือตรี
๔๖. นาวาเอก กิตติศักดิ์ ศังขมณี เป็น พลเรือตรี
๔๗. นาวาเอก พิทักษ์ อิ่มวิทยา เป็น พลเรือตรี
๔๘. นาวาเอก สามารถ เด็ดดวง เป็น พลเรือตรี
๔๙. นาวาเอกหญิง ศยามล ไข่สุวรรณ เป็น พลเรือตรีหญิง
๕๐. นาวาเอกหญิง เฉิดโฉม บัญชา เป็น พลเรือตรีหญิง
๕๑. นาวาเอกหญิง เรวดี กรรณสูตร เป็น พลเรือตรีหญิง
๕๒. นาวาเอกหญิง สีวิลา พิพัฒนนันท์ เป็น พลเรือตรีหญิง

กองทัพอากาศ


๕๓. พลอากาศโท ปรีชา ชมบุญ เป็น พลอากาศเอก
๕๔. พลอากาศตรี เดชา กรมสุริยศักดิ์ เป็น พลอากาศโท
๕๕. พลอากาศตรี คณิน เสริมทรัพย์ เป็น พลอากาศโท
๕๖. พลอากาศตรี วันชัย ศิริเสรีวรรณ เป็น พลอากาศโท
๕๗. นาวาอากาศเอก ไกรสร วรดิถี เป็น พลอากาศตรี
๕๘. นาวาอากาศเอก จักรกริช คุ้มประวัติ เป็น พลอากาศตรี
๕๙. นาวาอากาศเอก สืบสุข ศิริธร เป็น พลอากาศตรี
๖๐. นาวาอากาศเอก สุธี จันทรพันธุ์ เป็น พลอากาศตรี
๖๑. นาวาอากาศเอกหญิง รัตนาภรณ์ การะเกตุ เป็น พลอากาศตรีหญิง
๖๒. นาวาอากาศเอกหญิง วิวัชรา พูลสุข เป็น พลอากาศตรีหญิง
๖๓. นาวาอากาศเอกหญิง สาลินี โหมดสุวรรณ เป็น พลอากาศตรีหญิง
๖๔. นาวาอากาศเอกหญิง อารีรัตน์ เทียนคำศรี เป็น พลอากาศตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ประกาศราชกิจจานุเบกษา คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ แถลงต่อรัฐสภา
-ประกาศราชกิจจานุเบกษา
-เเผงพระพุทธรูปไม้ โบรานวัตถุขึ้นทะเบียนราชกิจจานุเบกษา หายจากพิพิธภัณฑ์วัดดัง ลำปาง
-ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ. โทษข่มขืน กระทำชำเรา สูงสุดประหารชีวิต
 

 

ขอบคุณ ราชกิจานุเบกษา

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : พระบรมราชโองการ  พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ  ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ