ประกาศ ราชกิจจาฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์

วันนี้ (22 ก.ค.)  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ ใจความว่า 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ จำนวน 31 นาย ดังนี้
1. พลโท สิริพจน์ รำไพกุล
2. พลตรี สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
3. พลตรี วัชรปาณี มณีวรรณ
4. พลตรี พิเศษ ศิริเกษม
5. พลตรี มานพ สัมมาขันธ์
6. พลตรี ฐกัด หลอดศิริ
7. พลตรี สัญชัย รุ่งศรีทอง
8. พลตรี วิรัตน์ นาคจู
9. พลตรี บำรุง สายทอง
10. พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์
11. พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์
12. พลตรี ภาสกร ทวีตา
13. พลตรี วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์
14. พลตรี ศุภวัฒณ์ ธีรเนตร
15. พลตรี จีรัชญ์ บุญชญา
16. พันเอก ธีระพงษ์ ชูตินันทน์
17. พันเอก ถนัด พูนนายม
18. พันเอก วุทธยา จันทมาศ
19. พันเอก ณรงค์ สวนแก้ว
20. พันเอก วิชิต มักการุณ
21. พันเอก ยรรยง ทิพาปกรณ์
22. พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล
23. พันเอก รุ่งโรจน์ อนันตโท
24. พันเอก อนุชา โนนคู่เขตโขง
25. พันเอก เดชา ศรีมงคล
26. พันเอก ชาคริต อุจะรัตน
27. พันเอก อัศวิน อินทนนท์
28. พันเอก จักรพงศ์ พันธุ์มงคล
29. พันเอก ชนินทร์ สิงหนาทนิติรักษ์
30. พันเอก สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ
31. พันเอก เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบันติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เอกสิทธิ์ ชูวารี

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์  ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ