ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระบุดังนี้

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑) เห็นชอบให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวม ๘ คน ซึ่งในจำนวนนี้มี นายธีรพล โตพันธานนท์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๓๐ เมษายน ๒๕๖๒) เห็นชอบให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ บริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก รวม ๓ คน ซี่งในจำนวนนี้มี นายธีรพล โตพันธานนท์ (ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

โดยที่ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ยังว่างอยู่ ๑ ตำแหน่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายวิทิต อรรถเวชกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง และให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

 


 

และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน ๙ คน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปีเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน ๙ คน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้

๑. ผู้แทนองค์กรสตรีและองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย

๑.๑ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
๑.๒ ศาสตราจารย์เกียรติคุณเพ็ญศรี พิชัยสนิธ
๑.๓ นางสาวอรุณี ศรีโต
๑.๔ นางสาวสุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล
๑.๕ นางถวิลวดี บุรีกุล
๑.๖ นายนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

๒. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย
๒.๑ นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ (ด้านนิติศาสตร์)
๒.๒ นางสาวอารีวรรณ จตุทอง (ด้านนิติศาสตร์)
๒.๓ นางสุทธศรี วงษ์สมาน (ด้านสังคมศาสตร์)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ประกาศสำนักนายกฯ  ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ