โปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชย์ ธาริต เพ็งดิษฐ์

เว็บไซต์พระราชกิจจานุเบกษาแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่อความว่า  
 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตราภรณ์ช้างเผือกและเหรียญจักรพรรดิมาลา ของนายสาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 


เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกคดีความผิดฐานหมิ่นประมาทและคดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการรวม 2 คดีและถูกลงโทษไล่ออกและปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่นโดยคำสั่งอันถึงที่สุดอันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามข้อ 6 และข้อ 7 ( 2) และ( 4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พุทธศักราช 2548 และนายสาริต เพ็งดิษฐ์ เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ. ศ. 2560 

ประกาศณวันที่ 8 กรกฎาคมพศ. 2562 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ราชกิจจานุเบกษา  ประกาศ 

ติดตามข่าวอื่นๆ