ประกาศราชกิจจาฯ ให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษพ้นจากหน้าที่

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๗๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ มีความดังนี้

 

ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก อัมรินทร์ สุพรรณนพ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 


 

 

 

อ่านราชกิจจานุเบกษา คลิก

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : โปรดเกล้าฯ  ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ