ราชกิจจาฯเผยแพร่ พระราชโองการ โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชฯนายทหารสัญญาบัตร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอด ร้อยตรี ผดุง เครือแก้ว นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
 

เนื่องจากต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุก ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒ และข้อ ๔ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่๒ เหรียญราชการชายแดน เหรียญทองช้างเผือก

 

และเหรียญจักรมาลา ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ ๖ ข้อ ๗ (๒) และ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 


ทั้งนี้ร้อยตรี ผดุง เครือแก้ว เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ฌาวิตรา พัฒนาอารยสกุล

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ถอดยศ  นายทหาร  ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ