ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์แก่ทหาร-พลเรือน จำนวน 18 คน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์  โดยมีการระบุข้อความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน ๑๘ คน ดังนี้
 

๑. พันตรี ธนพันธ์ ธุระพันธ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๒. นาวาอากาศตรี ธีรพล อุบลเจริญ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๓. พันตรี กลยุทธ ทองถนอม เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๔. พันตรี โชติสรรค์ ลิมปนวิสุทธิ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๕. พันตำรวจโท ปัญญา สุดาทิพย์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๖. พันตรี ธีรดุลย์ เดือนหงาย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๗. พันตรี ธีรเจษฎ์ มลายอริศูนย์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๘. นาวาเอก สำรวย บุญแจ้ง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๙. พันเอก สิทธิศักดิ์ ธิวันนา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

 

 


๑๐. ร้อยเอก ขุนทรัพย์ เอี่ยมสี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๑๑. ร้อยโท พีระ มงคลชัยฤกษ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๑๒. พันตรี เกรียงไกร ดำดี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๑๓. พันตรี ณัฐพงศ์ ครุฑจับนาค เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๑๔. พันเอก เพทาย ซังเอียด เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๑๕. พันเอก สุทธินันท์ จูบาง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๑๖. พันเอก ณฤทธิ์ เจริญครองสกุล เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๑๗. นายสาทิตย์ ทองพายัพ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๑๘. พันตรี กวิน ปราสาทหินพิมาย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔  ในรัชกาลปัจจุบัน

 

อ่านต่อhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/029/T_0003.PDF

 

ขอบคุณ เว็บไซด์ ราชกิจจานุเบกษา


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อุรัสยา มีมะแม

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : เหรียญรัตนาภรณ์  พระราชกิจจานุเบกษา  โปรดเกล้าฯ 

ติดตามข่าวอื่นๆ