แปรรูปให้เป็นเงิน มะม่วงพิมพาต์ พร้อมสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน

นางปัทมาวดี สุปัญญา หน.กลุ่มงานฯ สนง.พัฒนาชุมชน นางยุพิน ท้าวเทพ ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ นางทองอยู่ เหมาะประไพ ผู้ทรงคุณวุฒิ   นายณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวธิติมา เกตุโต พัฒนาการอำเภอท่าปลา นางสาวน้ำเพชร ชาติน้ำเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายอุเทน ต้านทาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านสามร้อยเมตร หมู่ที่ 12 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านสามร้อยเมตร เริ่มมาจากกลุ่มเย็บผ้าบ้านสามร้อย จัดตั้งเมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๒ เป็นการตั้งกลุ่มเพื่อเย็บผ้าห่มสำลี และผ้าโหลสำหรับจำหน่าย โดยมีสมาชิกแรกเริ่ม จำนวน ๗ คน และได้มีการลงทะเบียน OTOP ในปี พ.ศ.๒๕๕๕, ๒๕๕๗ ตามลำดับที่ทำการกลุ่ม  บ้านเลขที่ 5  หมู่ที่ 12 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 084-8126475, 063 2402255 IDLINE :  nipha 300

  ต่อมาในปี พ.ศ.2558 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสามร้อยเมตร ประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการตัดเย็บ (ผ้าสำลี) ไม่มีจำหน่ายในท้องที่ ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อ มีต้นทุนในการผลิตสูง ทางกลุ่มฯ ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ที่ประชุมกลุ่มฯ จึงเสนอให้มีการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ขึ้น และรับสมัครสมาชิกเพิ่ม เนื่องจากในชุมชนมีการปลูกมะม่วงหิมพานต์เกือบทุกครัวเรือน แต่ละปีจึงมีวัตถุออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเหมาะสมกับการทำกิจกรรมของกลุ่มฯ แต่ยังขาดเงินทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์เพิ่มเติม จึงได้จัดทำโครงการกลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านสามร้อยเมตร เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกอ

นางปัทมาวดี สุปัญญา หน.กลุ่มงานฯ สนง.พัฒนาชุมชน นางยุพิน ท้าวเทพ ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ นางทองอยู่ เหมาะประไพ ผู้ทรงคุณวุฒิ   นายณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวธิติมา เกตุโต พัฒนาการอำเภอท่าปลา นางสาวน้ำเพชร ชาติน้ำเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายอุเทน ต้านทาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านสามร้อยเมตร หมู่ที่ 12 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านสามร้อยเมตร เริ่มมาจากกลุ่มเย็บผ้าบ้านสามร้อย จัดตั้งเมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๒ เป็นการตั้งกลุ่มเพื่อเย็บผ้าห่มสำลี และผ้าโหลสำหรับจำหน่าย โดยมีสมาชิกแรกเริ่ม จำนวน ๗ คน และได้มีการลงทะเบียน OTOP ในปี พ.ศ.๒๕๕๕, ๒๕๕๗ ตามลำดับที่ทำการกลุ่ม  บ้านเลขที่ 5  หมู่ที่ 12 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 084-8126475, 063 2402255 IDLINE :  nipha 300

  ต่อมาในปี พ.ศ.2558 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสามร้อยเมตร ประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการตัดเย็บ (ผ้าสำลี) ไม่มีจำหน่ายในท้องที่ ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อ มีต้นทุนในการผลิตสูง ทางกลุ่มฯ ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ที่ประชุมกลุ่มฯ จึงเสนอให้มีการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ขึ้น และรับสมัครสมาชิกเพิ่ม เนื่องจากในชุมชนมีการปลูกมะม่วงหิมพานต์เกือบทุกครัวเรือน แต่ละปีจึงมีวัตถุออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเหมาะสมกับการทำกิจกรรมของกลุ่มฯ แต่ยังขาดเงินทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์เพิ่มเติม จึงได้จัดทำโครงการกลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านสามร้อยเมตร เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกอ

นางปัทมาวดี สุปัญญา หน.กลุ่มงานฯ สนง.พัฒนาชุมชน นางยุพิน ท้าวเทพ ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ นางทองอยู่ เหมาะประไพ ผู้ทรงคุณวุฒิ   นายณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวธิติมา เกตุโต พัฒนาการอำเภอท่าปลา นางสาวน้ำเพชร ชาติน้ำเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายอุเทน ต้านทาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านสามร้อยเมตร หมู่ที่ 12 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านสามร้อยเมตร เริ่มมาจากกลุ่มเย็บผ้าบ้านสามร้อย จัดตั้งเมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๒ เป็นการตั้งกลุ่มเพื่อเย็บผ้าห่มสำลี และผ้าโหลสำหรับจำหน่าย โดยมีสมาชิกแรกเริ่ม จำนวน ๗ คน และได้มีการลงทะเบียน OTOP ในปี พ.ศ.๒๕๕๕, ๒๕๕๗ ตามลำดับที่ทำการกลุ่ม  บ้านเลขที่ 5  หมู่ที่ 12 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 084-8126475, 063 2402255 IDLINE :  nipha 300

  ต่อมาในปี พ.ศ.2558 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสามร้อยเมตร ประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการตัดเย็บ (ผ้าสำลี) ไม่มีจำหน่ายในท้องที่ ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อ มีต้นทุนในการผลิตสูง ทางกลุ่มฯ ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ที่ประชุมกลุ่มฯ จึงเสนอให้มีการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ขึ้น และรับสมัครสมาชิกเพิ่ม เนื่องจากในชุมชนมีการปลูกมะม่วงหิมพานต์เกือบทุกครัวเรือน แต่ละปีจึงมีวัตถุออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเหมาะสมกับการทำกิจกรรมของกลุ่มฯ แต่ยังขาดเงินทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์เพิ่มเติม จึงได้จัดทำโครงการกลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านสามร้อยเมตร เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกอ

นางปัทมาวดี สุปัญญา หน.กลุ่มงานฯ สนง.พัฒนาชุมชน นางยุพิน ท้าวเทพ ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ นางทองอยู่ เหมาะประไพ ผู้ทรงคุณวุฒิ   นายณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวธิติมา เกตุโต พัฒนาการอำเภอท่าปลา นางสาวน้ำเพชร ชาติน้ำเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายอุเทน ต้านทาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านสามร้อยเมตร หมู่ที่ 12 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านสามร้อยเมตร เริ่มมาจากกลุ่มเย็บผ้าบ้านสามร้อย จัดตั้งเมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๒ เป็นการตั้งกลุ่มเพื่อเย็บผ้าห่มสำลี และผ้าโหลสำหรับจำหน่าย โดยมีสมาชิกแรกเริ่ม จำนวน ๗ คน และได้มีการลงทะเบียน OTOP ในปี พ.ศ.๒๕๕๕, ๒๕๕๗ ตามลำดับที่ทำการกลุ่ม  บ้านเลขที่ 5  หมู่ที่ 12 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 084-8126475, 063 2402255 IDLINE :  nipha 300

  ต่อมาในปี พ.ศ.2558 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสามร้อยเมตร ประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการตัดเย็บ (ผ้าสำลี) ไม่มีจำหน่ายในท้องที่ ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อ มีต้นทุนในการผลิตสูง ทางกลุ่มฯ ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ที่ประชุมกลุ่มฯ จึงเสนอให้มีการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ขึ้น และรับสมัครสมาชิกเพิ่ม เนื่องจากในชุมชนมีการปลูกมะม่วงหิมพานต์เกือบทุกครัวเรือน แต่ละปีจึงมีวัตถุออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเหมาะสมกับการทำกิจกรรมของกลุ่มฯ แต่ยังขาดเงินทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์เพิ่มเติม จึงได้จัดทำโครงการกลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านสามร้อยเมตร เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกอ

นางปัทมาวดี สุปัญญา หน.กลุ่มงานฯ สนง.พัฒนาชุมชน นางยุพิน ท้าวเทพ ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ นางทองอยู่ เหมาะประไพ ผู้ทรงคุณวุฒิ   นายณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวธิติมา เกตุโต พัฒนาการอำเภอท่าปลา นางสาวน้ำเพชร ชาติน้ำเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายอุเทน ต้านทาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านสามร้อยเมตร หมู่ที่ 12 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านสามร้อยเมตร เริ่มมาจากกลุ่มเย็บผ้าบ้านสามร้อย จัดตั้งเมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๒ เป็นการตั้งกลุ่มเพื่อเย็บผ้าห่มสำลี และผ้าโหลสำหรับจำหน่าย โดยมีสมาชิกแรกเริ่ม จำนวน ๗ คน และได้มีการลงทะเบียน OTOP ในปี พ.ศ.๒๕๕๕, ๒๕๕๗ ตามลำดับที่ทำการกลุ่ม  บ้านเลขที่ 5  หมู่ที่ 12 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 084-8126475, 063 2402255 IDLINE :  nipha 300

  ต่อมาในปี พ.ศ.2558 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสามร้อยเมตร ประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการตัดเย็บ (ผ้าสำลี) ไม่มีจำหน่ายในท้องที่ ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อ มีต้นทุนในการผลิตสูง ทางกลุ่มฯ ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ที่ประชุมกลุ่มฯ จึงเสนอให้มีการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ขึ้น และรับสมัครสมาชิกเพิ่ม เนื่องจากในชุมชนมีการปลูกมะม่วงหิมพานต์เกือบทุกครัวเรือน แต่ละปีจึงมีวัตถุออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเหมาะสมกับการทำกิจกรรมของกลุ่มฯ แต่ยังขาดเงินทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์เพิ่มเติม จึงได้จัดทำโครงการกลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านสามร้อยเมตร เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนำไปลงทุนต่อยอดโครงการ เพื่อรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากในชุมชน ขยายตลาดและเพิ่มยอดขาย ซึ่งส่งผลให้กลุ่มและสมาชิกมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน

กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านสามร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีนางนิภาพร บุญประเสริฐ เป็นประธานกลุ่ม พร้อมคณะกรรมการ จำนวน ๑๕ คน วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปมะม่วงหิมพานต์บ้านสามร้อยเมตร

ส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน  เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครอบครัว

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมโดยวิธีถือหุ้น หรือการฝากออมทรัพย์ ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านสามร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๒  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา   จังหวัดอุตรดิตถ์ มีสมาชิกกลุ่มฯ จำนวน 50 คน

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 3 ครั้ง

 (ครั้งที่ 1)  เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม  2560  จำนวนเงิน 65,000 บาท(ระยะเวลากู้ 1 ปี)  (ครั้งที่ 2)  เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2561  จำนวนเงิน  170,000 บาท   (ระยะเวลากู้ 1 ปี) (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่  5  มกราคม  2562  จำนวนเงิน  200,000 บาท  (ระยะเวลากู้ 2 ปี การสมทบของกลุ่มฯ  จำนวนเงินทุน  50,000 บาท / แรงงาน  จำนวน  20  คน  รายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปี  จำนวน 350,000 – 400,000 บาท/ปี  ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืน  (ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 , ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562  ชำระเงินคืนครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว)

การจัดหาเงินทุนและทรัพยากร

1) สมาชิกกลุ่มร่วมลงหุ้นๆ ละ 50 บาท และมีการออมเป็นประจำทุกเดือนเริ่มแรกเงินทุนของกลุ่มเริ่มจากการพึ่งพาตนเอง โดยการรวมหุ้นของสมาชิกจำนวน 50 คน หุ้นละ ๕0 บาท เป็นเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า เงินออมจากสมาชิกที่ซื้อเมล็ดมะม่วงฯ ในการนำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2) แหล่งเงินกู้ยืมจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้านและจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อนำมาใช้ในบริหารจัดการกลุ่มฯ

ช่วงแรกกลุ่มฯ ยังคงมีปัญหาทั้งด้านการตลาด การขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สมาชิกกลุ่มจึงได้ปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดหาเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อสำหรับใช้ในการแปรรูป จึงมีมติให้สมาชิกแต่ละคนเป็นผู้จัดหาจากพื้นที่ของตนเองที่ได้ปลูกมะม่วงหิมพานต์ไว้ กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านสามร้อยเมตร ได้มีการจัดสรรและใช้ประโยชน์จากเงินทุนฯ โดยมีการออมเงินภายในกลุ่มฯ เป็นประจำทุกเดือน ตามความสมัครใจของสมาชิกฯ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ เช่น จัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณ์


สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ และไว้ใช้สำหรับบำรุงรักษาสวนมะม่วงหิมพานต์ของสมาชิก โดยเฉลี่ยแล้วสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นครัวเรือนละ 5,000-6,000 บาท/เดือน

การต่อยอดและพัฒนากลุ่มอาชีพ

การเข้ารับการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

การเข้ารับการอบรมการแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การแปรรูปเป็นน้ำเต้าหู้ dkiเข้ารับการอบรมการแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

- การแปรรูปสมุนไพรเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

การได้รับการสนับสนุนเชื่อมโยงจากหน่วยงานอื่น ๆ

(1) การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา(2) การเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์(3) การเชื่อมโยงกับกลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ภายในตำบลและอำเภอท่าปลา

แผนการดำเนินงานของกลุ่มฯ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับมาตรฐานอย. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกมีการออมเพิ่มขึ้น

เพิ่มช่องทางการจำหน่าย โดย การร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดประชารัฐอำเภอท่าปลา , การขายออนไลน์ , การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในและนอกอำเภอ , จังหวัด, ต่างประเทศ  การเข้ารับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปี พ.ศ.2562

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์อุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ติดตามข่าวอื่นๆ