ราชกิจจานุเบกษา ประกาศศาลมีคำสั่ง ให้ หม่อมหลวง ราชสกุลดัง เป็นบุคคลไร้ความสามารถ

 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 62 ทาง เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเรื่อง ศาลมีคําสั่งให้ หม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร และหม่อมหลวงทยา กิติยากร เป็นผู้อนุบาล หม่อมหลวงรมย์ กิติยากร เป็นคนไร้ความสามารถ

 

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ หม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร และหม่อมหลวงทยา กิติยากร  เป็นผู้อนุบาล หม่อมหลวงรมย์ กิติยากร (เลขประจำตัวประชาชน ๓-๑๐๐๙-๐๑๔o-๘๕-๘)  เป็นคนไร้ความสามารถ ร่วมกับผู้ร้อง

 


คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๔๓๕/๒๕๓๘
คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ พ ๖๔๐/๒๕๓๘


ด้วย หม่อมราชวงห์เตือนเตน กิติยากร ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ หม่อมหลวงรมย์ กิติยากร คนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ หม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร และหม่อมหลวงทยา กิติยากรร่วมกับผู้ร้องศาลไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว เห็นว่า เมื่อหม่อมราชวงศ์เดือนเด่น กิติยากร ผู้ร้องในฐานะผู้อนุบาลของ หม่อมหลวงรมย์ กิติยากร คนไร้ความสามารถ ชราภาพมากแล้วและสุขภาพร่างกาย ไม่แข็งแรง ไม่สามารถที่ทำหน้าที่ผู้อนุบาลไต้อย่างเต็มที่ ผู้ร้องในฐานะมารดาและเป็นผู้อนุบาลย่อมมีอำนาจที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้อนุบาลร่วมได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘ ผู้ร้องไม่สามารถทำหน้าที่อนุบาลไต้อย่างเต็มที่เช่นเดิม  และหม่อมหลวงทยา กิติยากร กับหม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร เป็นญาติสนิทเป็นผู้ช่วยเหลือดูแลรักษาพยาบาลหม่อมหลวงรมย์ กิติยากรคนไร้ความสามารถ จึงเห็นสมควรตั้งหม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร และหม่อมหลวงทยา กิติยากร เป็นผู้อนุบาล หม่อมหลวงรมย์ กิติยากร คนไร้ความสามารถร่วมกับผู้ร้อง

 

 


  จึงมีคำสั่งให้ หม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร และหม่อมหลวงทยา กิติยากร เป็นผู้อนุบาลหม่อมหลวงรมย์ กิติยากร (เลขประจำตัวประชาชน ๓-๑๐๐๙-๐๑๔๕๑-๘๘) เป็นคนไร้ความสามารถ
ร่วมกับผู้ร้อง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม wศ. ๒๕๖๒
ศุภลักษณ์ ลาภทวีโชค
ผู้พิพากษา

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/040/T_0006.PDF

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ดลวรรธน์ โพธิชาธาร

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ราชกิจจานุเบกษา  ประกาศ 

ติดตามข่าวอื่นๆ