ประกาศราชกิจจาฯ แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๕/๒๕๖๒เรื่อง แต่งตั้งประธานกรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ ๑/๐๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ นั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๑) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘เรื่อง 

 

มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

 


๒. ให้ นายพชร อนันตศิลป์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไปสั่ง ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
พลเอก ประยุทธ์ จันทริโอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายลัทธภพ แก้วโย

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ราชกิจจานุเบกษา  สลากกินแบ่งรัฐบาล 

ติดตามข่าวอื่นๆ