ปทุมธานี เตรียมระดมผลผลิตเกษตรเกรด “GAP” เปิดตลาดกลางกรุงโชว์ศักยภาพอาหารปลอดภัย ระหว่าง 22-26 เม.ย นี้ (คลิป)

กระแสการบริโภคของคนทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยหันมาให้ความสำคัญต่อประเด็น“ความปลอดภัย” ของอาหารกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ภาคการเกษตรของไทยในฐานะ “ต้นทาง” การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร จำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ทั้งนี้ นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานี ถือเป็นแหล่งผลิตและกระจายสินค้าการเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีสินค้าหลัก คือ ข้าว พืชผัก ไม้ผล อาทิ กล้วยหอมทอง ฝรั่ง และผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ และยังมีแหล่งประมงน้ำจืด โดยเฉพาะปลาดุก เป็นปลาเศรษฐกิจที่เลี้ยงกันมาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นอกจากนั้นปทุมธานียังมีตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไอยรา เป็นแหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะตลาดไท เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศและอาเซียน ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดปทุมธานีมีความตระหนักดีถึงผลกระทบอันร้ายแรงจากการใช้สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งกระแสการบริโภคของประชาชนที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น ทางจังหวัดฯ จึงได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้ชัดเจนภายใต้ยุทธศาสตร์ “ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก” เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรตั้งแต่ “ต้นทาง” คือ แปลงฟาร์มของเกษตรกรที่ผลิตต้องได้คุณภาพมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ขณะที่ “กลางทาง” คือ การแปรรูป         เป็นอาหารต้องมีความสะอาด ปลอดภัย ไปจนถึง “ปลายทาง” คือ การนำผลผลิตและสินค้าแปรรูปส่งไปให้ถึง   มือผู้บริโภคได้อย่างสะอาด ถูกหลักอนามัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยง การผลิต การตลาดและการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัด

นอกจากนั้นยังมีโครงการที่ดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงต่างๆ เช่น โครงการ Clean Food Good Taste, โครงการตลาดสดน่าซื้อ ของกระทรวงสาธารณสุข, โครงการการรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน (Q) และโดยเฉพาะการสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ GAP (Good Agriculture Practices) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะช่วยผลักดันนโยบายการเป็นเมืองอาหารปลอดภัยของปทุมธานี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการขยายผลในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และส่งเสริมการตลาดแก่สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเพื่อกระตุ้นประชาชนชาวไทยให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าประเภทต่างๆ จึงได้จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี” ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


“จุดเด่นสำคัญของการจัดงาน คือ การนำเสนอจุดยืนของจังหวัดปทุมธานีในเรื่องอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นความปลอดภัยที่ครอบคลุมหมดตั้งแต่ต้นทาง คือ ผู้ผลิต จนถึงปลายทาง คือ ผู้บริโภค โดยเราได้ระดมสินค้าจากเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย จำนวน 200 ราย มาออกร้านจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนั้นในงานยังมีการนำเสนอความรู้เรื่องสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าเกษตรและอาหารด้วยการจัดนิทรรศการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจเลือดเพื่อหาสารเคมี การสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพจากเชฟที่มีชื่อเสียง ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและสาระบันเทิงอื่นๆอีกมากมาย

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดกับงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี ” ที่อาคารบี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพราะนี่จะเป็นโอกาสที่จะได้สัมผัสกับสินค้าคุณภาพจากแหล่งผลิตมาตรฐานจากแหล่งผลิตจังหวัดปทุมธานี ที่เกษตรกรตัวจริงเสียงจริงจะนำมาส่งถึงเราทุกคนด้วยตัวเองกับมือ

ศูนย์ข่าว123คนดีมีน้ำใจ

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.tnews.co.th

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร เรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาความเชื่อมั่นต่างประเทศ
-ซื้อผ่านEBay ก็ไม่รอด!! จนท.ด่านแม่สอด จับสินค้า pre order แฟชั่น แบรนด์เนม และสินค้าเกษตรกว่า 3 บ้าน-บาท
-รอง ผวจ.ปทุมธานี แถลงข่าวจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เพิก กองศรี

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย  ตลาดท้องถิ่น มีมาตรฐาน อาหารปลอดภัย  จ.ปทุมธานี 

ติดตามข่าวอื่นๆ