ราชกิจจาฯประกาศใช้พรบ.จริยธรรม นายกฯประธาน ดู7ข้อจริยธรรมจนท.รัฐ

จากกรณี ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ทั้งนี้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๖ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่า มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว

 

 

 


 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐานเดียวกัน สมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งมาตรการและกลไก ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติขึ้น

 

สำหรับพระราชบัญญัติดังกล่าวมีเนื้อหาสาระที่สำคัญหลายประการ ซึ่งมีการกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาดูแลกำกับด้วยเรียกว่า คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ และมีการกำหนดอำนาจรวมทั้งหน้าที่  นอกจากนี้ยังมีมาตราสำคัญนั่นคือ มาตรา5 มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐไว้7ข้อด้วย

 

(อ่านรายละเอียด  [PDF] พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม - ราชกิจจานุเบกษา

www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0001.PDF)

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ราชกิจจานุเบกษา  บิ๊กตู่  ม.61พรบ.ประชามติ 

ติดตามข่าวอื่นๆ