เรียกคืนเครื่องราชฯจาก "ทักษิณ ชินวัตร"

ประกาศ เรื่องเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลอื่น 

 

 

เนื่องจาก นายทักษิณ ชินวัตร ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิพากษาถึงที่สุดลงโทษจำคุกและยังมีข้อหาทางอื่นๆ อีกหลายคดีอีกทั้งได้หลบหนีออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นพฤติกรรมและการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
 


จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ตริยาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นประถมเหล็กคุณาภรณ์ และเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 ของ นายทักษิณ ชินวัตร 


ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคมพุทธศักราช 2562 


ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคมพุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน
 

 

 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศราชกิจจาฯกรมสรรพสามิต ปรับขึ้น "บุหรี่ซิกาแรต" ขนาดบรรจุซองละ 20 มวน

ประกาศราชกิจจาฯ!ระเบียบใหม่ขนส่ง โทษปรับสูงสุดปรับ 2 แสนบาท!    
ประกาศราชกิจจา ศาลสั่งล้มละลาย สกุลดัง"ทัพพะรังสี"!


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ทักษิณ ชินวัตร 

ติดตามข่าวอื่นๆ