บริษัทการบินไทย ได้มีพิธีลงนามแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กับ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด

          พิธีในวันนี้ เริ่มด้วยทางผู้บริหารการบินไทย นาง สุวิมล บัวเลิศ รอง.กก.ผอ.ใหญ่สายทรัพยากรบุคคล (DB)ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนง.บริษัทการบินไทย, นาวาอากาศตรี พงษ์ธร  เทพกาญจนา รอง.กก.ผอ.ใหญ่สายปฏิบัติการ (DO) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนฯฝ่ายบริษัท, นาย กฤษณรัตน์  บูรณะสัมฤทธิ์

รองประธานคณะกรรมการกองทุนฯฝ่ายสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนฯประจำปี 2562 ทั้งคณะ. และทางฝ่ายผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงเทพ นำโดย นาย พิพัฒน์ อัสสมงคล ผช.ผจก.ใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), นาย จรัมพร. โชติกเสถียร กรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารธนาคาร ได้ร่วมกันลงนามทั้งสองฝ่าย ซึ่งในวันนี้ก็ได้มีสื่อมวลชนและสมาชิกกองทุนมากมายมาร่วมเป็นสักขีพยานและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและเพื่อเผยข่าวสารในพิธีดังกล่าว

นางสุวิมล ประธานคณะกรรมการ เปิดเผยว่า”ในปี 2562 คณะกรรมการกองทุนได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนฯเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้รับฝากทรัพย์สิน คือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นๆตลอดจนติดตามสิทธิประโยชน์ในเรื่องเงินปันผลและสิทธิต่างๆ ที่ได้จากการถือหุ้นในบริษัทที่กองทุนไปลงทุน โดยผู้รับฝากทรัพย์สินต้องเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจาก สนง. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

และในส่วนของรองประธานฝ่ายบริษัทฯนาวาอากาศตรี พงษ์ธร(กัปตันต่าย) ได้กล่าวเปิดเผยต่อสื่อมวลชนเช่นกันว่า “ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัทการบินไทยเป็นกองทุนที่มีมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนกว่า 40,000 ล้านบาทและมีสมาชิกกว่า 20,000 คน จากสมาชิกบริษัทในเครือรวม 7 แห่ง.

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อมเรศ พึ่งลอย

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : แต่งตั้ง  การบิน  สายการบิน  ธนาคารกรุงเทพ 

ติดตามข่าวอื่นๆ