ป.ป.ส.เสริมความเข็มแข็งผู้นำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ลดความต้องการยาเสพติดในชุนชน

6 มี.ค.62  เวลา 08.30 น. นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนโดยภาคประชาชน พร้อมบรรยายพิเศษ “ทิศทางยาเสพติดของโลกสู่แนวทางการลดความต้องการยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน” โดยมีผู้นำและประชาชนจากหมู่บ้าน/ชุมชน หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้บูรณาการหน่วยงานภาคี     เพื่อดำเนินงานด้านลดความต้องการยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ซึ่งเริ่มต้นจากหมู่บ้าน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อเป็นทุนตั้งต้นสำหรับช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยแนวทางสันติวิธี และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แต่อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนย่อมไม่สามารถทำได้สำเร็จโดยภาครัฐเพียงลำพัง หากแต่หัวใจสำคัญ คือ พลังจากภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในฐานะหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

 


 

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือของภาคประชาชนในพื้นที่สำนักงาน ปปส.ภาค 1     ปปส.ภาค 2 ปปส.ภาค 7 และ ปปส.กทม. ที่ต้องการเร่งเสริมสร้างและพัฒนาสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองให้มีความเข้มแข็ง โดยมีการคัดเลือกผู้นำและประชาชนจากกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมกว่า 30 หมู่บ้าน และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันคิด วิเคราะห์สภาพปัญหา สถานะ ศักยภาพหมู่บ้านของตนเอง และเสนอความต้องการในการลดความต้องการยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนของตนด้วยหลักการสันติวิธีและพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงานเพื่อนำไปเสริมความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนตนเอง และขยายผลไปยังหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ ต่อไป

 

 

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “การลดความต้องการยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศถือเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนที่ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ อย่างเข้มแข็งเต็มความสามารถ ด้วยการบูรณการจัดระบบเฝ้าระวังรักษาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ให้มีปัญหายาเสพติด และยกระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชน ชุมชน และสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป”

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ป.ป.ส. ขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหายาเสพติด รอบ 3 เดือน พร้อมแผนลดความต้องการใช้ยาเสพติด

ป.ป.ส. แจงผู้มีสิทธิ์ขออนุญาตและอนุญาตให้ผลิต นำเข้าและส่งออก “กัญชา”

ป.ป.ส. เปิดสายด่วน 1386 ให้ประชาชนสอบถามเรื่อง “กัญชา” เริ่ม 27 กุมภาพันธ์

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ป้องกัน  ยาเสพติด  ปปส 

ติดตามข่าวอื่นๆ