สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมตัว ยื่นหนังสือให้รองอธิบดีกรมการปกครอง คัดค้านไม่ให้ยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน แม้พื้นที่นั้นจะถูกยกเป็นเทศบาล

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.62 ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง หมู่ 3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้เดินทางมารับหนังสือคัดค้านการยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต่างๆ จาก พรบ.ปกครองส่วนท้องถิ่น จากกลุ่มสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยและสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรี ที่มารวมตัวกันประมาณ 400 คน

 

 

 

 

โดยนายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ทางสมาคมขอออกแถลงการณ์ในนามกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนนทบุรี และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการยกฐานะ ท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ มีประกาศยกฐานะท้องถิ่นเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ทำให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชน ได้รับความเดือดร้อน เพราะท้องถิ่นที่ได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลเมือง เทศบาลนครแล้วไมสามารถดำเนินการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ เนื่องจากมีผู้นาพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 4 มาตรา 12 มาตรา 48 เตวีสติ มาบังคับใช้ซึ่งสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการเรียกร้อง เสนอพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2552 “มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 “การยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะกระทำมิได้” ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 แต่จากการดำเนินการยกฐานะท้องถิ่นเป็นเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ส่งผลให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลเกิดความกังวลใจว่าหากไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แล้วจะทำให้สังคม ชุมชนเกิด ปัญหาด้านยาเสพติด ความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2552 มาตรา 3 วรรค 2 ได้บัญญัติ ว่า “การยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะกระทำ มิได้” ซึ่งแสดงเจตจำนงไว้ชัดเจนแล้วว่าให้มีการเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล ถึงแม้ว่าจะเป็นเขต เทศบาลใด ๆ แต่มีผู้ตีความพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าห้ามนำมาใช้ในเขตเทศบาล เพราะเขตเทศบาลมี พระราชบัญญัติเทศบาลแล้วนั้น พวกเรากานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชน จังหวัดนนทบุรี ก็เกิดข้อสงสัย ว่าเหตุใดจึงห้ามนำพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่มาใช้ในเขตเทศบาล เพราะพระราชบัญญัติเทศบาล ซึ่งประกาศใช้เมื่อ ปี 2496 แต่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ นั้นได้ทาการแก้ไขใหม่เมื่อปี 2552 แล้ว และพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับนั้นก็เป็นกฎมายในพระราชบัญญัติเหมือนกันมีสิทธิ์และศักดิ์ที่เท่าเทียมกัน

 

 

 

 

เสียงสัมภาษณ์นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรี

ด้านนายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตนขอฝากไปถึงนักการเมือง พรรคการเมืองที่เขียนออกมาประกาศนโยบายต่าง ๆ ว่าจะทำให้ได้นั้น พวกเราต้องการนโยบายสัมผัสได้ การออกกฎหมายเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาบังคับใช้ ไม่ให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการรักษาความสงบ เรียบร้อย อำนวยความเป็นธรรม เสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในตำบล หมู่บ้าน เป็นผู้สนับสนุนนำนโยบายของรัฐบาลและภารกิจของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์เป็น รูปธรรม ประสานดูแล นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนราษฎรไปสู่การแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ และผลดีแก่ ราษฎร เป็นจุดเชื่อมสร้างความเป็นน้าหนึ่งใจเดียว ยึดโยง ปกป้อง เทิดทูนและธารงรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ยึดโยงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหลอมรวมประชาชนให้มีความ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

                         

 

 

 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-อดีตผู้ใหญ่บ้าน เลี้ยงโคขุนเนื้อพันธุ์ต่างชาติ โตเร็วกว่าพันธุ์พื้นเมือง สร้างรายได้

-ผู้ใหญ่บ้านดวงเฮง ซื้อเลข 867 ตามพ่อเข้าฝันบอก ถูกรางวัลที่ 1 รับโชค 12 ล้าน

-ใหญ่บ้านชัยภูมิ เมาแล้วกร่าง อาละวาดขับรถขยี้ ""ศาลพระภูมิ" พังยับ ต่อหน้าต่อตาชาวบ้าน! (คลิป)

 

ภาพ-ข่าว สาโรจน์  สว่างศรี   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ที นิวส์ จังหวัดนนทบุรี

 

เสียงสัมภาษณ์นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สาโรจน์ สว่างศรี


HASTAG : กำนันผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน 

ติดตามข่าวอื่นๆ