เมื่อพรรคทษช. แถลงการณ์ "ทูลกระหม่อมฯ"รับเสนอชื่อเป็นนายกฯ ลุ้นอนาคตจากนี้ 2 มูลนิธิในพระองค์ แจ้งวัตถุประสงค์"ไม่ยุ่งการเมือง??"

หลังจากเป็นกระแสข่าวต่อเนื่องนานหลายวัน ที่สุดแล้ว พรรคไทยรักษาชาติ  ซึ่งมีกลุ่มมวลสมาชิกทั้งหมด  แยกตัวมาจากพรรคเพื่อไทยเดิม   โดย นายปรีชาพล พงษ์พานิช ก็นำรายชื่อบุคคลในบัญชีเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี  ตามมาตรา 88 แห่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังปรากฎเป็นข่าวพระนาม  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ไทยรักษาชาติ ยื่นเสนอพระนาม ทูลกระหม่อมฯบัญชีนายกฯของพรรค
 

ทั้งนี้ภายใต้แถลงการณ์ของพรรคไทยรักษาชาติ ระบุใจความสำคัญซึ่งเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย ว่า  ""พรรคไทยรักษาชาติรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับพระเมตตาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ มหิดล ในการรับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในนามของพรรค

 

ทูลกระหม่อมฯ ทรงจบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของสหรัฐอเมริกา คือ Massachusetts Institute of Technology (MIT) และ University of California, Los Angeles (UCLA) ตามลำดับ ทูลกระหม่อมฯ ได้ทรงใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชน โดยการทำงานเพื่อส่งตัวเองเรียนในขณะที่พำนักอยู่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และทรงได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515

 

เมื่อกลับมาพำนักอยู่ที่ประเทศไทยก็ได้จัดตั้งโครงการ To Be Number One เพื่อจูงใจให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด  โดยเสด็จไปทั่วประเทศ  จึงได้เห็นความทุกข์ยากของประชาชน และเป็นห่วงอยากมีส่วนได้ช่วยเหลือให้คนไทยหลุดพ้นจากความยากจนและมีอนาคตที่ดี ประกอบกับการที่ได้เป็นผู้แทนไปส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมากว่า 10 ปี จึงทรงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะอาสามาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีเพื่อได้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาในด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างเต็มที่

 

ทูลกระหม่อมฯ มีพระประสงค์ที่จะสร้างความเจริญให้กับประเทศ และความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประเทศไทยทันสมัยทันโลก ยิ่งไปกว่านั้น คือ การสร้างความสามัคคีปรองดองให้กับคนในชาติ นโยบายต่างๆ ของทูลกระหม่อมฯ พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) จะน้อมรับมาปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ

 

พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) จึงขอกราบเรียนมายังพี่น้องประชาชน เพื่อโปรดทราบในพระเมตตาครั้งนี้

 

 

ทั้งหมดเป็นข้อความที่ปรากฎในแถลงการณ์ของพรรคไทยรักษาชาติ  ต่อพระเมตตาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ซึ่งชัดเจนว่าในช่วงปี 2544  ภายหลังกลับมาพำนักที่ประเทศไทย    ได้มีการจัดตั้งโครงการ   To Be Number One  ตามปรากฎข้อมูลในเว็บไซด์มีแคมเปญว่าด้วย   โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ( TO BE NUMBER ONE ) เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

 

พร้อมรายละเอียดว่า  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ได้มีพระดำริให้จัดตั้ง  "มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE"  ขึ้น   โดยนายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ได้ยื่นคำร้องขอจัดตั้ง “ มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ” ต่อนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนนทบุรี   และนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนนทบุรี ได้จดทะเบียนจัดตั้ง “ มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ” ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE

2. ช่วยเหลือหรือสงเคราะห์สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” ตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

3. ดำเนินการกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4. ดำเนินการอื่นๆ ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

 

สำหรับสถานที่ตั้งสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อยู่ที่  อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 

 


ขณะที่คณะกรรมการดำเนินงาน ( ชุดก่อตั้งมูลนิธิ )  ประกอบด้วย

 

1. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ดำรงสถานะองค์ประธานกรรมการ

2. นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองประธานกรรมการ

3. หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ กรรมการ

4. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการ

5. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กรรมการ

6. นายปราชญา กรองแก้วอาริยะ กรรมการ

7. หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ กรรมการและเลขาธิการ

 

 

โดยคณะกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ( ชุดปัจจุบัน )

 

นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนนทบุรี ประกาศแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559  ประกอบด้วย

 

 

1. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ดำรงสถานะเป็นองค์ประธานกรรมการ

2. นายวชิระ เพ็งจันทร์ รองประธานกรรมการ

3. หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ กรรมการ

4. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการ

5. นายเจษฎา โชคดำรงสุข กรรมการ

6. *นายบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ กรรมการ

7. นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์ กรรมการ

8. นายปราชญา กรองแก้วอาริยะ กรรมการ

9. หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ กรรมการและเลขาธิการ

 

ต่อมามีการประกาศแต่งตั้ง นายบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ เป็นกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

 

 

สำหรับทรัพย์สินของมูลนิธิ   มีทุนเริ่มแรก คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานเงินสด จำนวน 200,000 บาท ( สองแสนบาทถ้วน )

 

นอกจากนี้  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   ยังมีภารกิจสำคัญผ่านมูลนิธิคุณพุ่ม    โดยมีการแสดงรายละเอียดความเป็นมาดังนี้    ด้วยพระอัจฉริยภาพจากการทรงงานพัฒนาสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ของพสกนิกรชาวไทยตามรอยเบื้อง พระยุคลบาท ควบคู่ไปกับ พระปรีชาสามารถและความเข้าใจในฐานะพระมารดาที่ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนาการเรียนรู้ของพระโอรสของอย่างใกล้ชิด  

 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่มทรงเล็ง เห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ ส่วนพระองค์ เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม ทะเบียนเลขที่กท 1410  เมื่อวันที่  14  มกราคม 2548  เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงดำรง ตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ และได้รับการรับรอง เป็นองค์การกุศลสาธารณประโยชน์ ลำดับที่ 573  เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548

 

ส่วนวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม  ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่คนไทยทั้งประเทศ  ประกอบด้วย 

 

1. ส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม

2. ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ

3. ดำเนินกิจกรรม ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4. ดำเนินกิจกรรม ในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือ ร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่าง ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

 

ขณะที่โครงสร้างการบริหารมูลนิธิ  ปัจจุบันมี  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   ดำรงสำถานะเป็นองค์ประธานกรรมการ  และ คุณหญิงกษมา วรวรรณ  เป็นกรรมการและเลขานุการ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดโพสต์ล่าสุด"ทูลกระหม่อมฯ"หลังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี!

ไพบูลย์ นิติตะวัน จะแถลงขอให้ กกต.สั่ง ทษช.ระงับการเสนอพระนาม ทูลกระหม่อมฯ!

"อุ๊งอิ๊ง ชินวัตร" ไม่พลาดเมนต์ไอจี "ทูลกระหม่อมฯ"

สื่อนอกตีข่าว "ทูลกระหม่อม" ลงชิงเก้าอี้นายกฯ โควต้าทษช. "บิ๊กตู่"ยันคิดรอบคอบร่วมพลังประชารัฐ พร้อมสละชีวิตป้องแผ่นดินไทย

เปิดราชกิจจานุเบกษา"ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ" ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
วิลาสินี แววคุ้ม


HASTAG : พรรคไทยรักษาชาติ  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

ติดตามข่าวอื่นๆ