HR Trend 2019 ยกระดับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล AI จะพลิกโฉมวงการ HR และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหาคนในอนาคต

            ในยุคที่ทุกอย่างกำลังถูกเปลี่ยนแปลงด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจะสตาร์ทอัพ (Startup)หรือองค์กรใหญ่ก็ล้วนแต่ต้องไล่ให้ทันความเป็นไปของโลก หรือแม้แต่สร้างนวัตกรรมของตัวเองขึ้นมา เพราะนวัตกรรมในองค์กรจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อทุกคนในบริษัทมี DNA ที่ตรงกันแปลว่าไม่ใช่แค่ตัวงานหรือแรงงานที่ต้องปรับตัว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ HRก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้เช่นกัน นั่นคือที่มาของการเปลี่ยนตัวเองสู่ HR tech หรือ Digital HR การรวมกันของทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเสริมประสิทธิภาพระบบการคัดสรรบุคลากร ในการค้นหาและว่าจ้างผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพที่มีคุณภาพสูงขึ้นพร้อมประหยัดระยะเวลาในการกลั่นกรองประวัติของผู้สมัครจำนวนมากและสามารถค้นพบผู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งงานเฉพาะด้านได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะเจาะลึกถึงทิศทางเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลในประเทศไทยสำหรับปี พ. ศ. 2562 Sho Kondo หัวหน้า TalentMind  หน่วยธุรกิจในเครือ AnyMind Group และเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลจะเริ่มด้วยข้อสรุปถึงการพัฒนาของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลจนถึงปัจจุบัน

 

 

ในช่วงแรกคือระบบการจัดการพนักงาน ซึ่งเป็นระบบที่ใช้การบันทึกข้อมูลพนักงานส่วนบุคคล การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการเข้างานตามเวลานั้นได้รับความนิยมหลังจากนั้นไม่นานบริษัทต่างๆเริ่มให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการคนเก่งหรืบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Talent managementsystems) เพื่อเพิ่มความสามารถของพนักงานและเป็นกำลังสำคัญขององค์กรที่จะสร้างผลงานและความสำเร็จให้กับธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่องระบบการจัดการคนเก่งนี้ยังช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับคนเก่งที่มีความสามารถสูง เพื่อให้มีความจงรักภักดีผูกพันกับองค์กรและช่วยลดอัตราการลาออกของบุคลากรที่มีความสามารถสูง เพราะมีระบบช่วยเหลือให้เขาเก่งขึ้น ทำงานดีขึ้นเจริญเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในสายอาชีพของเขา นั่นจะทำให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยยุคปัจจุบันมีระบบการจัดการการรับสมัครงาน หรือแพลตฟอร์มที่มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงการสรรหาและการจับคู่ผู้สมัครกับบริษัทที่เหมาะสมกันด้วยบริบทนี้และทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR Trend ประจำปี 2019   ส่วนหนึ่งยังคงผูกกับนโยบายของภาครัฐที่เน้นการมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในยุคที่ Disruptive Technology
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานซึ่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้มีประเด็นต่างๆที่นำมาสู่ Trend HR 2019 ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มขึ้นของระบบการจัดการข้อมูลของพนักงาน (Employee management systems)การเปลี่ยนแปลงในปีนี้เริ่มจากการจัดการฐานข้อมูลพนักงานด้วยตนเองรวมถึงการจัดการการลาและการเข้างานประจำปีผ่านสเปรดชีตไปยังการจัดการที่ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแพลตฟอร์ม Artificial Intelligence หรือ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัครจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และการเก็บข้อมูลมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีจะยิ่งทำให้เราเรามีข้อมูลมากเพียงใดเราก็จะสามารถวิเคราะห์และจัดทำแบบแผนในการทำงานต่างๆ ได้มากเพียงนั้น พร้อมลดความลำเอียงปราศจากอคติ ช่วยสร้างระบบที่มีความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา และได้ผู้สมัครที่เหมาะสมกับงานมากขึ้น และช่วยจัดการเรื่องการนัดหมายการติดตาม การวิเคราะห์ผล ที่ทำให้ทั้งเจ้าหน้าที่บุคคล ผู้สมัคร และนายจ้าง ต่างก็มีความสุขเพราะได้คนที่เหมาะสมกับงานที่สุดเทคโนโลยีที่เหมาะสมวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นจะช่วยให้เราคาดการณ์อนาคตได้ Digital HR  จึงเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนผลิตผลและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานนั่นเอง

 


ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของซอฟต์แวร์การสรรหา(Recruiting software) นอกจากประเทศไทยแล้วหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงในด้านทรัพยากรมนุษย์ ขณะนี้เรากำลังดูตลาดที่ต้องจ้างคนอย่างต่อเนื่อง บริษัทต่างๆ จึงเริ่มหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อช่วยหาคนที่เหมาะสม การใช้ AI
จึงเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสรรหาทรัพยากรบุคคลให้ง่าย รวดเร็ว แม่นยำและมีต้นทุนที่ลดลงกระบวนการสรรหาบุคลากรมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของมนุษย์ที่อาจถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจการคัดเลือกผู้สมัครจากจำนวนนับร้อยที่มีข้อมูลมหาศาลต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงและเหมาะสมกับงานและ AI ก็มีส่วนช่วยลดอคติในการคัดเลือกผู้สมัครได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก AI คัดเลือกผู้สมัครจากข้อกำหนดตามที่องค์กรตั้งไว้

          โดยไม่มีอารมณ์เหมือนมนุษย์มาเกี่ยวข้อง จึงเป็นการเพิ่มความชัดเจน และความยุติธรรมให้กับผู้สมัครงาน แม้กระนั้นก็ตามยังมีความกังวลว่าหากใช้ AI ในการคัดกรองพนักงาน จะทำให้ได้พนักงานที่ขาดลักษณะความเป็นมนุษย์และเหมือนกับหุ่นยนต์มากเกินไป  ดังนั้น จึงยังมีความจำเป็นต้องใช้มนุษย์ในการคัดสรรรอบสุดท้าย ซึ่งจะช่วยลดความกังวลดังกล่าวได้การใช้งานซอฟต์แวร์บนคลาวด์ (Cloud  Software) นั้นเติบโตขึ้นอย่างมากคลาวด์นั้นหมายถึงการทำงาน การประมวล จัดเก็บข้อมูลและอื่นๆ บนระบบออนไลน์ซึ่งผู้ใช้ที่อยู่ในระบบทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงระบบและได้รับข้อมูลที่ เหมือนกัน เนื่องจากข้อมูลต่างๆ อยู่บนอินเทอร์เน็ตเมื่อไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์เครื่องใหญ่ๆ เอาไว้ประมวลผล ในการทำงานด้าน HR อาจจะต้องใช้เอกสารเยอะ ไมว่าจะเป็นเอกสารสัญญาเอกสารสมัครงานและเอกสารอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหากต้องย้ายไป ย้ายมา อาจทำให้เกิดการสูญหายได้
การนำคลาวด์เข้ามาเก็บข้อมูลช่วยทำให้เอกสารไม่สูญหาย ช่วยทำให้ประหยัดเวลาในงานด้านเอกสารลงและยังช่วยลดเอกสารที่ต้องใช้ลงอีกด้วย ทำให้ประหยัดต้นทุกลงไปมาก  จากการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ทำให้ HRสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวพนักงานได้รวดเร็ว ตลอดเวลาและสามารถใช้งานได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลวันลาที่ไม่ต้องใช้ใบลาอีกต่อไปHR สามารถรู้ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลาว่าพนักงานคนใดลาป่วย หรือสามารถอัปเดตข้อมูลเมื่อมีพนักงานเลื่อนตำแหน่งข้อมูลส่วนตัวขอพนักงาน และยังช่วยทำให้การวางแผนทรัพยากรบุคคลเข้าถึงพนักงานได้ดีมากขึ้น
            นอกเหนือจากที่กล่าวมานั้น HR Trend ประจำปี 2019 นี้ จะมุ่งเน้นในการดูแลทั้งบุคลากรอันมีค่า และบริหาร Data ไปพร้อม ๆ กันเมื่อทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทาง เชื่อได้เลยว่าผลลัพธ์ของสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องดีต่อทั้งทางบริษัทและฝั่งลูกจ้างที่มุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง ในช่วงแรกๆ อาจจะเหนื่อยหน่อยกับการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย แต่เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น นับว่าคุ้มค่าไม่น้อยเลยทีเดียวทรัพยากรบุคคลเป็นแผนกที่สำคัญที่สุดในธุรกิจและเป็นไปได้ว่าการขับเคลื่อนทรัพยากรบุคคลของธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นอยู่กับวิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อกำจัดงานที่ทำด้วยมือ ขณะนี้เครื่องมือและทรัพยากรพร้อมให้เราใช้แล้ว -เป็นเพียงวิธีและเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญและธุรกิจมองหาการใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนอนาคตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และต่อไปในอนาคต เมื่อAI ได้รับการพัฒนาให้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นเรื่อย ๆ และแพร่หลายไปยังธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็คงถึงยุคของ AI อย่างแท้จริงนับเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ช่วยทำให้โลกของเราสะดวกสบายมากขึ้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกนำมาใช้งานและดูแลการใช้งานให้เหมาะสมอย่างไรเกี่ยวกับ TalentMind TalentMind เป็นหน่วยธุรกิจใหม่ที่มีแพลตฟอร์มการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหางานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวยกระดับประสิทธิภาพในการสรรหาและจ้างงาน ด้าน HR เพื่อจับคู่โอกาสในการทำธุรกิจ ซึ่งหลังจากที่ลูกค้าลงทะเบียนโปรไฟล์ในแพลตฟอร์ม TalentMind แล้วนายหน้าและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และประวัติย่อเพื่อทำความเข้าใจลักษณะบุคลิกภาพ, ศักยภาพความสามารถ และ ทักษะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่ AIจะถูกนำมาใช้เพื่อจับคู่ผู้สมัครกับองค์กรให้บริษัทสามารถหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับความต้องการจ้างงานและวัฒนธรรมองค์กรได้ดีที่สุด


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อนันต์ คนกาญจน์


HASTAG : บุคคล  บริหารงาน 

ติดตามข่าวอื่นๆ