มท. ยก อบต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ขึ้นเป็น “เทศบาลเมืองบางคูรัด” แล้ว

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมว.มท.) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็น เทศบาลเมืองบางคูรัดแล้ว ทั้งนี้โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ประกอบมาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยประกาศดังกล่าว ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด พ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งในทันที นับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562  เป็นต้นไป รวมถึงให้บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต.บางคูรัด โอนไปเป็นของเทศบาลเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และบรรดาข้อบัญญัติ อบต. ที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้ว ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ 

ทั้งนี้ ให้ปลัด อปท. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อปท. และเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเทศบาล ของเทศบาลเมืองบางคูรัด ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ก็ให้ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 29\2559  ประกอบกับประกาศ คสช. ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ที่กำหนดให้เทศบาลทุกประเภทมีสมาชิกสภาจำนวน 12 คน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา ดำเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน เมื่อดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ดำเนินการประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายใน 3 วัน และให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งนั้นเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท. นับตั้งแต่วันประกาศแต่งตั้งนั่นเอง ทำให้ในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวน อปท. รวมทั้งสิ้น 7,852 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาล 2,442  แห่ง (เพิ่มขึ้น 1 แห่ง) แบ่งเป็น เทศบาลนคร 30 แห่ง ,เทศบาลเมือง 179 แห่ง, เทศบาลตำบล 2,233 แห่ง) องค์การบริหารส่วนตำบล 5,332 แห่ง (ลดลง 1 แห่ง) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) 2 แห่ง

สำหรับ อบต.บางคูรัด ได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ปี 2539 มีพื้นที่ 19.7 ตารางกิโลเมตร จำนวน 10 หมู่บ้าน ประชากร 39,136 คน เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุนกว่า 147.97 ล้านบาท ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ในการยกขึ้นเป็นเทศบาลเมือง เพราะมีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีรายได้ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมือง และที่ผ่านมาส่วนราชการในพื้นที่ ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายอำเภอบางบัวทอง ต่างให้ความเห็นชอบและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเป็น อบต.บางคูรัด เป็น เทศบาลเมือง เพราะเล็งเห็นว่า อบต.บางคูรัดมีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีรายได้ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมือง ซึ่งการพิจารณานั้น จะต้องพิจารณาจากสภาพของความเป็นชุมชนจำนวนรายได้ว่าเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลด้วย

อธิบดี สถ. กล่าวต่อว่า การดำเนินการดังกล่าว พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์มากมาย เช่น ได้รับการดูแลในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพมากขึ้น  ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและถูกต้องตามหลักวิชาการ ประชาชนอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี ไปจนถึงได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพจากเทศบาลเมืองบางคูรัด

ซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยในการพิจารณาเสนอความเห็นต่อกระทรวงมหาดไทย (มท.) ก็ได้ให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะเล็งเห็นว่า อบต.บางคูรัด มีความพร้อมในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะการที่มีรายได้ที่เพียงพอที่จะใช้ในการพัฒนาและการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ประกอบกับมีสัดส่วนรายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุนต่อค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 80 :  20 โดยเมื่อหักรายจ่ายประจำปีแล้ว มีเงินเหลือกว่า 109.96 ล้านบาท ซึ่งการจัดตั้งเทศบาลเมืองแห่งใหม่ ก็จะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนดีและมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป 

ณ วันที่ 18 มกราคม 2562


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อมเรศ พึ่งลอย


HASTAG : จัดกิจกรรม  บางบัวทอง  เทศบาลหัวหิน  งาน 

ติดตามข่าวอื่นๆ