สนช.ลงมติเอกฉันท์ปลดล็อก "กัญชา-กระท่อม" เพื่อการแพทย์ ให้ป.ป.ส.จัดโซนนิ่งเพาะปลูก

กลายเป็นเรื่องที่เป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในก่อนหน้านี้ ในเรื่องของการปลูกกัญชาและปลดล็อกกัญชามาใช้ทางการแพทย์ โดยก่อนหน้านี้ครม.ได้ส่งหลักการให้แก้ไขพ.ร.บ.ยาเสพติดดังกล่าวไปให้กันสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาหลักการและให้ความเห็นชอบและตราเป็น พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ภายในกรอบระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน โดยคาดว่าไม่เกินสิ้นปี 2561 ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีข้อสรุปแล้ว 

 

(ปลดล็อกแล้ว)

 

ล่าสุด รัฐสภามีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ในวาระ 2 และ 3 ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ที่มีนายสมชาย แสวงการ เป็นประธานพิจารณาเสร็จแล้ว 


ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.นี้ อาทิ การพิจารณาปลดล็อกกัญชาและกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท 5 ให้สามารถนำไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถนำไปใช้รักษาโรคภายใต้การควบคุมและดูแลทางการแพทย์ได้ ซึ่งการจะผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครองหรือจำหน่ายกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้นั้น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวงกำหนด 
 

และความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษและหากมีปริมาณการครอบครองเกิน10 กก. ให้สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ยังกำหนดว่า เมื่อร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว 3 ปี ให้คณะกรมการควบคุมยาเสพติดประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือครอบครองกัญชาทุก 6 เดือนด้วย

 

(จัดโซนปลูกเสพได้โดยไม่ผิดกฎหมาย)


ทั้งนี้ ยังกำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) ให้ความเห็นชอบการกำหนดโซนนิ่งในการปลูกกัญชา ซึ่งผลิตทดสอบ เสพ หรือครอบครองให้อยู่ในปริมาณที่กำหนด โดยมีกำหนดบางท้องถิ่นเป็นพื้นที่เสพกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

ส่วนบทลงโทษนั้น หากครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยมีปริมาณกัญชาไม่ถึง 10 กิโลกรัม มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ครอบครองเกิน 10 กิโลกรัม จำคุก 1 - 15 ปี ปรับ 100,000 - 1,500,000 บาท เป็นต้น ทั้งนี้ ในร่างกฎหมายกำหนดให้เมื่อร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว 3 ปี ให้คณะกรมการควบคุมยาเสพติด ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือครอบครองกัญชาทุก 6 เดือน

 

(ปลดล็อคแล้ว)


นอกจากนี้ ภายหลังจากที่สมาชิก สนช.ได้อภิปรายกันจนครบทุกมาตราแล้ว ที่ประชุม สนช. ได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษด้วยคะแนน 166 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 13 เสียง ให้กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป


 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อุรัสยา มีมะแม


HASTAG : กัญชา  ปลดล็อก 

ติดตามข่าวอื่นๆ