ทนายเจมส์ ของขึ้นหลังเพจล่าแฉ ผอ.บังคับเด็กลาออก ลั่น บังคับ มีความผิด คุก 3 เดือน!

เมื่อไม่นานนี้ทางเพจทนายเจมส์  ได้ออกมากล่าวถึงกรณีที่เด็ก12 ถูกรุมข่มขืน จนเป็นข่าวโด่งดัง และเกิดกระแสข่าวเด็ก 12 ถูกไล่ออกจากโรงเรียน โดยทนายเจมส์ ระบุข้อกฎหมายถึงกรณีดังนี้ว่า... 

 ครู อาจารย์ ควรรีบรายงานเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่บังคับให้เด็กลาออกจากโรงเรียน การบังคับจิตใจเด็ก เป็นการทารุณกรรมด้านจิตใจของเด็ก มีความผิดตามมาตรา ๒๖ ประกอบ มาตรา ๗๘ มีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน
 หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน 

หากเป็นที่ปรากฏชัดหรือน่าสงสัยว่าเด็กถูกทารุณกรรมหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ครู อาจารย์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเด็กที่เป็นศิษย์ จะต้องรายงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔
 ทราบโดยมิชักช้า ตามมาตรา ๒๙

กรณีที่เด็กถูกรุมข่มขืน ครู อาจารย์ ควรรีบรายงานเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่บังคับให้เด็กลาออกจากโรงเรียน การบังคับจิตใจเด็ก เป็นการทารุณกรรมด้านจิตใจของเด็ก มีความผิดตามมาตรา ๒๖ ประกอบ มาตรา ๗๘
 มีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๒๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการ ดังต่อไปนี้

(๑) กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก

มาตรา ๒๙ ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจำต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพตามหมวด ๓ และหมวด ๔ จะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ตามมาตรา ๒๔ โดยมิชักช้า


แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่รับตัวเด็กไว้รักษาพยาบาล ครู อาจารย์ หรือนายจ้าง ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเด็กที่เป็นศิษย์หรือลูกจ้าง จะต้องรายงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ทราบโดยมิชักช้า หากเป็นที่ปรากฏชัดหรือน่าสงสัยว่าเด็กถูกทารุณกรรมหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการเลี้ยงดูโดยมิชอบ

การแจ้งหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญาหรือทางปกครอง

มาตรา ๗๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ขอบคุณเพจ ทนายเจมส์ LK   


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ไปรยา เปลี่ยนสมัย


HASTAG : ข่มขืนเด็ก12  5ทรชน  ทนายเจมส์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ