ไทยร่วมประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงครั้งที่ 25 และการประชุมกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนาครั้งที่ 23 ณ เมืองฮาลอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

          รัฐบาลไทย มอบหมายนางสาววันทนีย์  วิพุธวงศ์สกุล อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรน้ำในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 25 ซึ่งเป็นการประชุมสามัญประจำปีระดับรัฐมนตรี ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และการประชุมกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองฮาลอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ เมืองฮาลอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

          

          

          ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ร่วมกับราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีให้ประเทศไทยได้รับโอกาสในการผลักดันการบรรลุแผนการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิเช่น การอนุมัติแผนการปฏิบัติการ ของคณะกรรมการแม่น้ำโขง การเพิ่มพูนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา (จีน - เมียนมา) การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาและความร่วมมือในภูมิภาค เพื่อการดำเนินงานตามระเบียบปฏิบัติ ด้านการใช้น้ำและการปรึกษาหารือล่วงหน้า กรณีโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากลาย ของ สปป.ลาว

          ในการประชุมครั้งนี้ได้มีคัดเลือกหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของสำนักงานเลขาธิกาคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประจำปี 2562 – 2564 ได้แก่ Dr. An Pich Hatda สัญชาติกัมพูชา และรวมถึงมีการหารืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิก ประเทศคู่เจรจา (จีน – เมียนมา) และหุ้นส่วนการพัฒนา รวมทั้งสิ้น 12 ประเทศและ 3 องค์กร

          นอกจากนี้ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และคณะฯ ยังได้เข้าร่วมการประชุมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 22 ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่าน โดยประเทศคู่เจรจา คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และเมียนมา รวมทั้งมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกแม่น้ำโขง 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว ประเทศไทยและเวียดนาม เข้าร่วมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงและกรอบความร่วมมืออื่นๆในภูมิภาค อีกด้วย

          


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ภคนันท์ มุมาน


HASTAG : กรมทรัพยากรน้ำ  แม่น้ำโขง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เวียดนาม  ประชุม 

ติดตามข่าวอื่นๆ