ราชกิจจาฯแพร่ประกาศเรียกคืนเครื่องราชย์ "ม.ร.ว.ภวรี สุชีวะ" ใช้พื้นที่โครงการหลวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง

เว็บไซต์ราชกิจจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นตติยจุลจอมเกล้าและจตุตถจุลจอมเกล้า

 

 

เนื่องจากหม่อมราชวงศ์ภวรี สุชีวะ มีพฤติการณ์การใช้พื้นที่โครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงอ่างขางและพื้นที่อื่นในการประกอบธุรกิจเพื่อแสวงผลประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์ของมูลนิธิโครงการหลวง

 

 


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นตติยจุลจอมเกล้าและจตุตถจุลจอมเกล้า ของหม่อมราชวงศ์ภวรี สุชีวะ 

 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

พื้นที่โครงการหลวง สถานีดอยอ่างข่าง 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ฌาวิตรา พัฒนาอารยสกุล


HASTAG : พื้นที่โครงการหลวง  ม.ร.ว.ภวรี  เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ในหลวงร.10  ราชกิจจานุเบกษา  ประกาศ 

ติดตามข่าวอื่นๆ